Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Akademsko pismo
Kratica: HRP116Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Sanja Knežević
Ivan Magaš
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij Akademsko pismo podučava studente metodologiji istraživanja pri pisanju stručnih i znanstvenih radova. Budući da se nudi studentima nižih godina, posebice se usmjerava na poduku iz istraživanja i pisanja radova potrebnih za ostvarivanje ECTS bodova na pojedinim kolegijima (seminarski radovi) i završnih i diplomskih radova. Na predavanjima se izlažu teorijski elementi koji se kasnije u vidu raznih vježbi primjenjuju u praksi na seminarskoj nastavi (npr. odabir teme rada, dijelovi rada, citiranje).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu