Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prirodni oblici kretanja
Kratica: RPO223Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: dr. sc. Donata Vidaković Samaržija
Izvođači:
Opis predmeta: Kroz kolegij se uče i usavršavaju teorijska i praktična kineziološka znanja koja proizlaze iz programa tjelesne i zdravstvene kulture, a odnose se na prirodne oblike kretanja i jednostavne forme igara primjenjive u radu sa djecom predškolske dobi. Cilj predmeta je usvajanje određenog fonda motoričkih informacija neophodnih za realizaciju adekvatnih kinezioloških postupaka kojima se utječe na morfološka obilježja, te motoričke i funkcionalne sposobnosti predškolske djece. Rad studenta na predmetu će se vrednovati i ocjenjivati tijekom nastave, te izradom završnog seminarskog rada. Ne postoje preduvjeti za upis kolegija Prirodni oblici kretanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu