Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u geografiju
Kratica: GED101Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Ante Blaće
Izvođači:
Opis predmeta: UVJETI ZA UPIS PREDMETA I ULAZNE KOMPETENCIJE POTREBNE ZA PREDMET:

nema uvjeta

SADRŽAJ KOLEGIJA:

PREDAVANJA:

1. Uvod u kolegij. Zadaci i obveze studenata
2. Geografija kao znanstvena disciplina
3. Pojava i razvoj geografske misli u antici
4. Razvoj geografske misli u srednjem vijeku.
5. Razvoj geografske misli tijekom i nakon velikih geografskih otkrića do 17. st.
6. Razvoj geografske misli u 17. i 18. st.
7. Institucionalizacija geografije u 19. st., djelovanje Alexandra von Humboldta i Carla Rittera.
8. Njemačka geografska škola do Drugog svjetskog rata
9. Njemačka geografska škola nakon Drugog svjetskog rata
10. Francuska geografska škola.
11. Britanska geografska škola
12. Američka geografska škola
13. Ruska geografska škola
14. Razvoj geografije u ostalim zemljama.
15. Razvoj geografije u Hrvatskoj od početaka do institucionalizacije.
16. Razvoj geografije u Hrvatskoj od institucionalizacije do 1945.
17. Razvoj geografije u Hrvatskoj od 1945. do 1994.
18. Razvoj geografije u Hrvatskoj od 1994. do danas
19. Metodološki sustav geografije, dihotomije u geografiji, struktura i razvoj opće geografije
20. Metodološki sustav geografije, fizička geografija I
21. Metodološki sustav geografije, fizička geografija II
22. Metodološki sustav geografije, društvena geografija I
23. Metodološki sustav geografije, društvena geografija II
24. Metodološki sustav geografije, ekonomska geografija I
25. Metodološki sustav geografije, ekonomska geografija II
26. Metodološki sustav geografije, regionalna geografija
27. Regionalnogeografske škole
28. Uvod u metodologiju znanstvenog istraživanja
29. Metodologija geografije I
30. Metodologija geografije II
31. Geografski koncept regije
32. Tipovi regija
33. Pojam i kriteriji regionalizacije
34. Fizionomska i uvjetno-homogena regionalizacija Hrvatske
35. Funkcionalna i nodalno-funkcionalna regionalizacija Hrvatske
36. Ostali tipovi regionalizacija
37. Regija, regionalizacija i upravno-teritorijalna organizacija prostora
38. Razvoj upravno-teritorijalnog ustroja Hrvatske do 20. st.
39. Mijene upravno-teritorijalnog ustroja Hrvatske tijekom 20. st.
40. NUTS regije
41. NUTS regije na primjeru Hrvatske
42. Regionalizam, pojam i primjeri
43. Regije jezgre
44. Transgranične, prekogranične regije
45. Zaključna razmatranja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu