Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u geografiji I
Kratica: GED 402Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje sa sadržajem predmeta, oblicima nastave i provjere znanja (2 sata)
Uvod u znanstveno-istraživački rad. Znanost. Položaj geografije u sustavu znanosti (2 sata)
Znanstvena istraživanja i znanstvena metodologija (2 sata)
Pretraživanje elektronskih bibliografskih baza podataka (2 sata)
Faze nastanka znanstvenog ostvarenja: postavljanje hipoteze, planiranje znanstvenog istraživanja (2 sata)
Faze nastanka znanstvenog ostvarenja: prikupljanje, obrada i prikazivanje znanstvenih podataka, dokazivanje i rasprava (2 sata)
Pisanje teksta i tehnička obrada znanstvenog djela (2 sata)
Pisanje znanstvenog djela: osnove akademskog pismenog izražavanja, Znanstveni stil (pravopis, gramatika, žargon) (2 sata)
Vrste znanstvenih djela: usmeno i pismeno izlaganje, stručna i nastavna djela (2 sata)
Znanstvene publikacije i kategorizacija članaka, postupak recenzije (2 sata)
Geografske znanstvene metode: prikupljanje i analiza podataka (2 sata)
Geografske znanstvene metode: interpretacija geografskih podataka na suvremenim topografskim kartama i ostalim kartografskim prikazima (2 sata)
Geografske znanstvene metode: uzorkovanje i analiza statističkih podataka (2 sata)
Geografske znanstvene metode: terensko istraživanje, anketiranje (2 sata)
Geografske znanstvene metode: prikazivanje rezultata istraživanja: tablice, grafikoni, karte (2 sata)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Simonić, A. (2001.): 1, Vitagraf, Rijeka. Key Methods in Geography, (ur. N. J. Clifford i G. Valentine), Sage Publications, London, 2003. Zelenika, R. (2000.): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka Montello, D. R., Sutton, P. C. (2006.): An Introduction to Scientific Research Methods in Geography, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
Preporučena literatura:
2. Keller, G., Bilen, M. (1993.): Uvod u znanstveni i stručni rad, Ekonomski fakultet Zagreb i Mikrorad, Zagreb. Mejovšek, M. (2003.): Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Naklada Slap, Jastrebarsko. Silobrčić, V. (2003.): Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb. Zelenika, R. (2004.): Znanost o znanosti, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka. Woodford, F. P. (1999.): How to teach scientific communication, A Council of Biology Editors Manual, Reston.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu