Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u geografiji II
Kratica: GED 413Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, oblicima nastave i provjere znanja
2. Podjela tema seminarskih radova
3. Upute za pisanje seminarskog rada
4. Upute za pisanje seminarskog rada
5.-30. Izlaganje seminarskih radova i diskusija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Simonić, A. (2001.): 1, Vitagraf, Rijeka. Key Methods in Geography, (ur. N. J. Clifford i G. Valentine), Sage Publications, London, 2003. Zelenika, R. (2000.): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka Montello, D. R., Sutton, P. C. (2006.): An Introduction to Scientific Research Methods in Geography, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
Preporučena literatura:
2. Keller, G., Bilen, M. (1993.): Uvod u znanstveni i stručni rad, Ekonomski fakultet Zagreb i Mikrorad, Zagreb. Mejovšek, M. (2003.): Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Naklada Slap, Jastrebarsko. Silobrčić, V. (2003.): Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb. Zelenika, R. (2004.): Znanost o znanosti, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka. Woodford, F. P. (1999.): How to teach scientific communication, A Council of Biology Editors Manual, Reston.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu