Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Semantika njemačkog jezika
Kratica: NJE309Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Helga Begonja
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij uvodi studente u problem značenja na leksičkoj razini te na paradigmatskoj i sintagmatskoj razini. Obrađuju se osnovni semantički pojmovi kao što su homonimija, sinonimija, polisemija, antonimija. Nadalje se obrađuju tradicionalne semantičke teorije - komponencijalna analiza i teorija polja. Ukazuje se na tradicionalna shvaćanja metafore i metonimije te shvaćanje navedenih pojmova u okviru kognitivne lingvistike. Pojam značenja se objašnjava prema teoriji prizora i okvira.
Značenjske pojavnosti se analiziraju na primjerima autentičnih tekstova na njemačkom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Schwarz M./Chur J. (1996): Semantik. Ein Arbeitsbuch (Tübingen:Narr); Löbner, Sebastian (2003): Semantik. Eine Einführung. Berlin/New York: de Gruyter.
Preporučena literatura:
2. Blank, A. (2001): Einführung in die lexikalische Semantik (Tübingen:Niemeyer); Busse, D. (2009): Semantik. Paderborn: Fink.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu