Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kontaktna lingvistika
Kratica: ENN 509Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij daje uvid u: povijest bavljenja istraživanjima jezičnih dodira; vrste jezičnih dodira; osnovne karakteristike jezičnoga posuđivanja; osnovne postavke i karakteristike bilingvalizma; u karakteristične pojave prilikom integracije transferonima (kontaktema, posuđenica) na različitim jezičnim razinama (ortografskoj, fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj) te u osnovna teorijska i praktična rješenja i pristupe proučavanju jezičnih dodira (ponajviše) na primjerima kontakata engleskoga i hrvatskog jezika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Winford, D. (2005). An Introduction to Contact Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing. Thomason, S.G. (2005). Language Contact: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. Filipović, R. (1986). Teorija jezika u kontaktu. Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena literatura:
2. Sočanac, L. i dr. (2005). Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Filipović, R. (1990). Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku: porijeklo, značenje, razvoj. Zagreb: Školska knjiga. Görlach, M. (2001). A Dictionary of European Anglicisms. A usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Langauges. Oxford: OUP. Ajduković, J. (2004). Uvod u leksičku kontaktologiju. Teorija adaptacije rusizama. Beograd: Foto Futura.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu