Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Leksikografija
Kratica: ENN 404Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić
Frane Malenica
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij daje uvid u: područjea unutar lingvistike u kojem leksikografija nalazi svoje teoretske temelje i praktičnu primjenu; u osnovne ciljeve i zadatke leksikografskih istraživanja (teoretskih i primijenjenih); u tipove rječnika i njihova obilježja; osnovne leksikografske probleme; dijelove i obilježja makro- i mikrostrukture rječnika; osnovna obilježja ključnih perioda u razvoju engleske leksikografske misli s njihovim glavnim predstavnicima u britanskoj i američkoj leksikografiji; u recentno stanje na području produkcije jednojezičnih i višejezičnih, općih, jezičnih i stručnih rječnika na engleskome jeziku; u usporedni pregled dostignuća engleske i hrvatske jednojezične i višejezične prakse u 20. i 21. stoljeću.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jackson, Howard (2002) Lexicography: An Introduction. New York: Routledge.
Preporučena literatura:
2. 1) Hartmann, R.R.K., James, Gregory (1998) Dictionary of Lexicography. New York: Routledge. 2) Zykova, I. V. (2007). A Practical Course in Lexicology. M: Academia. 3) Landau, Sidney I. (2001) Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography. 2nd Edition. Cambridge:CUP. 4) Fontenelle, Thierry(ed.)(2008)Practical Lexicography.A Reader.Oxford:OUP. 5) The Oxford History of English Lexicography. Volumes I & II. edited by Cowie, A.P. Oxford: Clarendon Press. 2009. 6) A Practical Guide to Lexicography. edited by Piet van Sterkenburg. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. 2003. 7) Atkins, B.T., Rundell, M. (2008) The Oxford Guide to Practical Lexicography. OUP: Oxford
3. http://www.oed.com (Oxford English Dictionary); http://www.merriam-webster.com (Merriem-Webster Dictionary); http://www.philsoc.org.uk (The Philological Society); http://www.britannica.com (Encyclopaedia Britannica); http://www.euralex.org (European Association for Lexicography); http://ijl.oxfordjournals.org (International Journal of Lexicography); http://www.dictionarysociety.com/practical-lexicography (Dictionary Society of North America); http://www.cl2011.org.uk (Corpus Linguistics) http://www.natcorp.ox.ac.uk (British National Corpus)
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu