Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Svjetska književnost I (od drevnog Egipta do srednjega vijeka)
Kratica: HRP123Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Helena Peričić
Marijana Roščić
Izvođači:
Opis predmeta: Temeljni cilj kolegija iz skupine Svjetska književnost (1-2-3) jest razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina). Nastava iz tih triju kolegija pruža globalni, komparatistički aspektirani, uvid u najznačajnije svjetske nacionalne književnosti i djela koja su odredila epohe i stilske formacije, te upućuje studente u razvitak književnosti zapadnoga civilizacijskog kruga u razdoblju od njezinih korijena u egipatskoj, mezopotamskoj i starohebrejskoj književnosti do suvremenosti (s uvidom u oblikovanje književnih vrsta i poetika), kako bi dobivene spoznaje mogli primijeniti (i) na izučavanje, razumijevanje i kontekstualiziranje književnopovijesnih pojava u hrvatskoj književnosti a koje su vrlo često neodvojive od europskih i svjetskih književnih pojava i pojavnosti.
Svjetska književnost 1 nudi pregled književnosti zapadnoga civilizacijskog kruga od početaka europske književnosti u drevnom Egiptu i Mezopotamiji do srednjovjekovne književnosti XI. i XII. st. Temeljem kolegija studenti upoznaju tekstove koji će predstavljati književne rodove i oblike u nastajanju: od egipatske i starohebrejske lirike preko grčke i rimske epske književnosti do antičkih dramskih oblika (tragedija i komedija) te helenističke proze. Uz to, kolegij omogućava uvid u srednjovjekovne spjevove i trubadursko pjesništvo, temeljnom za budući razvitak srednjovjekovne lirike pisane na narodnom jeziku/jezicima. Kolegij ujedno daje spoznaje o stilskim razdobljima, pokretima i školama u predmetnom razdoblju te njihovu utjecaju i doticajima vidljivima u hrvatskoj književnosti.
Od studenata se očekuje prethodno temeljno znanje teorije književnosti te povijesti civilizacije u predmetnom razdoblju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. I. PISCI I DJELA: Izbor iz staroegipatske književnosti (Čitanka 1) Spjev o Gilgamešu (I., VI., VII, XI. i XII. ploča) Biblija (Knjiga postanka, pet psalama uključujući Psalam 137, Knjiga o Jobu, Pjesma nad pjesmama) Homer: Ilijada ( pj. I., VI., XXII., XXIV.) Odiseja (pj. I., XI., XXIII., XXIV.) Eshil: Okovani Prometej Sofoklo: Kralj Edip ili Antigona Euripid: Medeja Aristofan: Oblaci Aristotel: O pjesničkom umijeću (dio o tragediji) Izbor iz lirike Alkeja, Sapfe, Anakreonta, Pindara, Teokrita (Čitanka 1) Vergilije: Eneida (IV. i VI. pj.) Izbor iz lirike Katula, Horacija, Tibula, Propercija, Ovidija, Marcijala (Čitanka 1) Plaut: Tvrdica (Škrtac, Aulularia) Helenistička proza (izbor ulomaka iz Čitanke 1) Srednjovjekovni spjevovi (izbor ulomaka iz Čitanke 1) Izbor iz trubadurske lirike (Čitanka 1)
2. II. Obvezna sekundarna literatura: Beker, M. (1979). Povijest književnih teorija (poglavlje posvećeno Aristotelu). Zagreb: Sveučilištna naklada Liber Košutić-Brozović, Nevenka (1994. i novija izdanja). Čitanka iz stranih književnosti 1 i 2, Zagreb: Školska knjiga. Leksikon svjetske književnosti. Djela. (2004). Gl. ur. Dunja Detoni-Dujmić. Zagreb: Školska knjiga. Leksikon svjetske književnsti. Pisci. (2005). Gl. ur. Dunja Detoni-Dujmić. Zagreb: Školska knjiga. Solar, M. (2003). Povijest svjetske književnosti, Zagreb: Golden marketing.
Preporučena literatura:
3. Auerbach, E. (1979). Mimesis. Beograd: Nolit. Bahtin, M. (1979). Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Nolit. Beker, M. (1995). Uvod u komparativnu književnost. Zagreb: SNL. Čale, F. et al. (od 1971. i dalje). Povijest svjetske književnosti, sv. 3-7. Zagreb: Mladost. D'Amico, S. (1972). Povijest dramskog teatra. Zagreb: Nakladni zavod MH. Dukić, D. (prir.) (2009). Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju. Zagreb: Srednja Europa. Flaker, A. (1979). Stilske formacije. Zagreb: Liber. Friedrich, H. (1969/1989). Struktura moderne lirike. Zagreb: Stvarnost. Peričić, H. (2008). Tekst, izvedba, odjek (Trinaest studija iz hrvatske i inozemne dramske književnosti). Zagreb: Naklada Erazmus. Shipley, J. T. (ed.) (1972). Dictionary of World Literature. Totowa, New Jersey: Littlefield, Adams et Co. Slamnig, I .(1999). Svjetska književnost zapadnoga kruga. Zagreb: Školska knjiga. Solar, M. (1982). Suvremena svjetska književnost. Zagreb: Školska knjiga . Solar, M. (1994. i dalje). Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu