Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pragmalingvistika
Kratica: ENN 432Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij nosi 4 ECTS boda, a nastava se održava kroz 15 sati predavanja i 15 sati seminara.
Temeljni cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima i teorijskim okvirima pragmalingvistike u sklopu kojega se jezik i njegova uporaba tumače prvenstveno sa stajališta ljudskoga djelovanja. Sukladno tome, ciljevi kolegija se odnose na osposobljavanje studenata za kritičko razmišljanje spram relevantnih teorijskih okvira i metodoloških postupaka sa stajališta govornih činova te ostalih oblika, načela i posljedica komunikacijske interakcije. Pri tome se osobita pozornost posvećuje sličnostima i razlikama između relevantnih područja istraživanja pragmalingvistike i ostalih bliskih lingvističkih disciplina, prvenstveno sintakse, semantike i sociolingvistike. Na taj se način omogućuje jasniji uvid u povezanost jezične strukture, značenjske dimenzije i vanjezičnih faktora koji doprinose uspješnoj komunikaciji.
Ishodi učenja na razini programa kojima kolegij pridonosi: Kolegij razvija sljedeće generičke kompetencije: instrumentalne kompetencije: kognitivne sposobnosti, razumijevanje i baratanje idejama i konceptima; interpersonalne kompetencije: sposobnost kritičke argumentacije te sposobnost kritike i samokritike; sustavne kompetencije: sposobnost samostalnog rada, sposobnost povezivanja različitih pristupa, izvora spoznaje i znanja, sposobnost kritičkog mišljenja te sposobnost interdisciplinarnosti.
Po završetku kolegija student će moći:
- predstaviti i tumačiti relevantne pojmove, strukture i metodološke postupke
- povezivati i kritički argumentirati različite teorijske pristupe
- analizirati odnos između jezičnih i vanjezičnih čimbenika
- samostalno primijeniti relevantne pojmove na analizu jezične uporabe
Očekivani ishodi učenja na razini kolegija: Po završetku kolegija student će steći temeljna znanja iz područja pragmalingvistike te će moći:
- definirati i razlikovati temeljne pojmove iz područja pragmalingvistike
- analizirati suodnos pragmalingvistike, sintakse, semantike te sociolingvistike
- usporediti i analizirati relevantne teorijske okvire pragmalingvistike te mogućnosti njihove primjene
- opisati kulturološke razlike koje se javljaju u tumačenju osnovnih pragmalingvističkih pojmova
- definirati područja analize diskursa u odnosu na pragmalingvistički okvir
- primijeniti stečena znanja na analizu različitih primjera jezične uporabe i konteksta u kojem se jezična uporaba javlja
- kritički argumentirati rezultate pragmalingvističke analize jezične uporabe.

Studenti pišu seminarski rad iz područja pragmalingvistike, duljine
2500-3000 riječi. Studenti predlažu seminarsku temu (u vrijeme konzultacija ili putem email-a) te pronalaze i iščitavaju relevantnu literaturu za pisanje seminara. Cilj seminarskog rada je usvajanje osnovnih vještina potrebnih za pisanje seminarskih radova.
Studenti se kroz čitav rad trebaju dosljedno pridržavati MLA sustava za navođenje literature. Prva verzija seminarskog rada treba biti poslana najkasnije do početka predavanja u 13. tjednu nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Birner, Betty J. (2013). Introduction to Pragmatics. Oxford: Willey-Blackwell. 2. Huang, Yan (2007). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. 3. Yule, George (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
Preporučena literatura:
2. 1. Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press. 2. Davis, Steven (1991). Pragmatics: A Reader. Oxford: Oxford University Press. 3. Ivanetić, N. (1994). Govorni činovi. Zavod za lingvistiku, Zagreb. 4. Levinson, Steven C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. 5. Searle, John R. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu