Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Svjetska književnost II (od Dantea do romantizma)
Kratica: HRP214Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Helena Peričić
Marijana Roščić
Izvođači:
Opis predmeta: NAPOMENA: Student prije polaganja ovoga kolegija treba položiti ispit iz kolegija Svjetska književnost 1

Nastava iz triju kolegija iz Svjetske književnosti (1-2-3) nudi komparatistički aspektirani pregled najznačajnijih dosega svjetske književnosti odnosno djela koja su temeljem književnih epoha i stilskih formacija, smjerova, škola itd., te upućuje studente u razvitak književnosti zapadnoga civilizacijskog kruga u razdoblju od njezinih korijena u egipatskoj, mezopotamskoj i starohebrejskoj književnosti do suvremenosti (s uvidom u oblikovanje književnih vrsta i poetika) kako bi dobivene spoznaje mogli primijeniti (i) na izučavanje, razumijevanje i kontekstualiziranje književnopovijesnih pojava u hrvatskoj književnosti a koje su u pravilu neodvojive od europskih i svjetskih književnih pojava i pojavnosti.
Kolegij Svjetska književnost 2 daje uvid u književnost zapadnoga civilizacijskog kruga u razdoblju od kasnoga srednjeg vijeka (XIII./XIV. st.) i književnosti talijanskoga predhumanizma i humanizma, preko renesansne, barokne, klasicističke i prosvjetiteljske književnosti do kasnoga romantizma u slavenskim zemljama, posebice Poljskoj i Rusiji, ali i Sjevernoj Americi. Uz to, kolegij nudi uvid u razdoblja, stilske formacije i pokrete u predmetnom razdoblju te utjecaje i doticaje razvidne u hrvatskoj književnosti.
Temeljni cilj kolegija iz skupine Svjetska književnost (1-2-3) jest razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina). Apsolviranjem kolegija studentima se omogućuje (uzročno-posljedično) povezivanje, uspoređivanje (na izražajnoj i značenjskoj razini) te kontekstualiziranje pojava, stilskih formacija, opusa i djela u stranim, ovdje posebice europskim književnostima. Uz to, takav uvid posljedično osposobljava studenta da može prepoznavati, utvrđivati i promišljati književne poveznice, paralele i utjecaje europskih književnosti u odnosu na hrvatsku, ali i pronalaziti neka izvorišta pojava i obilježja stranih književnosti u slavenskim pa i u hrvatskoj književnosti.
NAPOMENA: Student prije polaganja ovoga kolegija treba položiti ispit iz kolegija Svjetska književnost 1. Uz to, od njega se prije uključivanja u kolegij očekuje temeljno poznavanje povijesti civilizacije i teorije književnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dante: Božanstvena komedija (Pakao). Izbor iz Čitanke 1 Villon: Izbor iz Čitanke 1 Petrarca: Kanconijer (izbor iz Čitanke 1, uz druge reprezentivne sonete) Boccaccio: Decameron (5 novela iz pet različitih dana, uz novelu iz Čitanke 1!) Ariosto: Mahniti Orlando (XIX., XXIII., XXXIV. pj.) Rabelais: Gargantua i Pantagruel (5 poglavlja sa seminara) Pikarski roman (Lazarillo de Tormes, ulomak iz Čitanke 1) Cervantes: Don Quijote (prvih deset i posljednjih deset poglavlja) Shakespeare: Hamlet i Oluja, soneti iz Čitanke 1 Izbor iz lirike: Ronsard, Marino, Gongora, Milton (Čitanka 1) Tasso: Oslobođeni Jeruzalem (III. i VII. pjevanje) Camoes: Luzitanci (ulomci iz Čitanke 1) Calderon: Život je san Corneille: Cid Racine: Fedra Moliere: Mizantrop ili Tartuffe Voltaire: Candide Goethe: Faust (I. dio) Schiller: Razbojnici Poe: dvije novele po izboru studenta Izbor iz pjesništva iz razdoblja romantizma: Heine, Byron (Hodočašće Childea Harolda, I. pjevanje), Wordsworth, Coleridge, Lamartine, de Vigny, Hugo, Leopardi, Puškin (Evgenij Onjegin, ulomak iz seminara), Ljermontov, Mickiewicz, Poe i drugi pjesnici romantizma (izbor iz Čitanke 2) Ljermontov: Junak našeg doba
2. II. Obvezna sekundarna literatura: Košutić-Brozović, N. (1994.-). Čitanka iz stranih književnosti 1 i 2, Zagreb: Školska knjiga. Leksikon svjetske književnosti. Djela. (2004). Gl. ur. Dunja Detoni-Dujmić. Zagreb: Školska knjiga. Leksikon svjetske književnsti. Pisci. (2005). Gl. ur. Dunja Detoni-Dujmić. Zagreb: Školska knjiga. Solar, M. (2003). Povijest svjetske književnosti, Zagreb: Golden marketing.
Preporučena literatura:
3. Dopunska literatura: Auerbach, E. (1979). Mimesis. Beograd: Nolit. Bahtin, M. (1979). Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Nolit. Beker, M. (1995). Uvod u komparativnu književnost. Zagreb: SNL. Čale, F. et al. (od 1971.). Povijest svjetske književnosti, sv. 3-7. Zagreb: Mladost. D'Amico, S. (1972). Povijest dramskog teatra. Zagreb: Nakladni zavod MH. Duda, D. (2002), Kulturalni studiji: ishodišta i problemi, Zagreb: AGM. Dukić, D. (prir.) (2009). Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju. Zagreb: Srednja Europa. Flaker, A. (1979). Stilske formacije. Zagreb: Liber. Friedrich, H. (1969/1989). Struktura moderne lirike. Zagreb: Stvarnost. Leksikon stranih pisaca (2001). Gl. ur. Dunja Detoni Dujmić, Zagreb, Školska knjiga,. Leksikon svjetske književnosti. Djela (2004). Gl. ur. Dunja Detoni Dujmić, Zagreb: Školska knjiga. Peričić, H. (2006), U potrazi za Weimarom, Zagreb: Meandar. Povijest svjetske knjćevnosti (u osam knjiga) (1977.-), ur. F. Čale et. Al., Zagreb: Mladost. Shipley, J. T. (ed.) (1972). Dictionary of World Literature. Totowa, New Jersey: Littlefield, Adams & Co. Slamnig, I .(1999). Svjetska književnost zapadnoga kruga. Zagreb: Školska knjiga. Solar, M. (1982). Suvremena svjetska književnost. Zagreb: Školska knjiga . Solar, M.(1980). Ideja i priča. Zagreb: Znanje. Šoljan A. (1980). Sto najvećih djela svjetske književnosti. Zagreb: Matica hrvatska. Žmegač, V., et al. (ur.) (1968). Strani pisci. Književni leksikon. Zagreb: Školska knjiga. Književna smotra (časopis). Zagreb
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu