Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fonologija hrvatskoga standardnog jezika
Kratica: HRP221Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Marijana Bašić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija Fonologija hrvatskoga standardnog jezika usvajanje temeljnih znanja o općoj fonologiji te o fonologiji i morfonologiji hrvatskoga standardnog jezika. Studenti će se upoznati s općim načelima fonologije i s ostvarajima tih načela u hrvatskome standardnom jeziku te s teorijskim i normativnim problemima na području fonologije.

Nastava se organizira u obliku predavanja i seminara. Na predavanjima se studenti upoznaju s programskim sadržajima, a na seminarima rješavaju konkretne jezične zadatke, komentiraju domaće zadaće te izlažu seminarske radove.

Nakon odslušanih predavanja i napravljenih vježbi studenti će moći:

- odrediti i opisati temeljne pojmove iz područja fonologije,
- opisati fonološki sustav hrvatskog standardnog jezika,
- osvrnuti se na otvorena pitanja na području fonologije u hrvatskom standardnom jeziku,
- primjereno primijeniti stečena znanja,
- dovoditi fonologiju u vezu s drugim jezikoslovnim disciplinama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Babić i dr.: Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika, NZ Globus, Zagreb, 2007. - Brozović, Dalibor: Fonologija hrvatskoga standardnog jezika, 161-257. - Težak, Stjepko: Morfonologija (Glasovne promjene u hrvatskome književnom jeziku), 261- 276. 2. Barić i dr.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995, 39-93. 3. Jelaska, Zrinka: Fonološki opisi hrvatskoga jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu