Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik akademske komunikacije
Kratica: UČZD113Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Slavica Vrsaljko
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija Hrvatski jezik akademske komunikacije usvajanje osnovnih karakteristika funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika s posebnim naglaskom na značajkama znanstvenoga stila. Program kolegija pretpostavlja ovladanost standardnojezičnim normama, a onda i adekvatnu primjenu u akademskom pisanju, analogno tome i samostalno stvaranje usmenog diskursa znanstvene komunikacije. Osim toga cilj je kolegija istraživanje i obrada znanstvene i stručne literature, pisanje pozivnih bilješki (i citiranje).

- Nema uvjeta
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu