Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fonetika i fonologija
Kratica: ENP112Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić
Izvođači:
Opis predmeta: Opće ili generičke kompetencije: Po završetku studija studenti će moći: definirati i objasniti osnovne pojmove i koncepte iz kontaktne lingvistike; zapamtiti navesti osnovne vrste kontaktnih situacija (maintenance, shift, creation); razumjeti društveni kontekst jezičnih dodira; razumjeti i naučiti razliku između bilingvizma i multilingvizma te bilingvalnog i monolingvalnog govornika; znati opisati postupke i produkte leksičkoga posuđivanja; razumjeti i znati opisati adaptaciju posuđenica na ortografskoj, fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj razini; razumjeti strukturne utjecaje u postupku leksičkoga posuđivanja; razumjeti i znati interpretirati razlike u adaptaciji na različitim jezičnim razinama; znati razliku između različitih vrsta posuđenica na semantičkoj razini; razumjeti, znati koristiti i interpretirati simbole i indekse koji se koriste u eksplikaciji adaptacije transferonima u različitim rječnicima odnosno znati koristiti različita leksikografska rješenja i metodološke postupke u opisu adaptacije; samostalno provesti manji istraživački rad iz područja kontaktne lingvistike; samostalno napisati seminarski rad na zadanu temu; snalaziti se samostalno u istraživačkom problemu; naučiti kvalitetno napisati rad iz područja kontaktne lingvistike
Stručne kompetencije: Po završetku studija studenti će moći: definirati, objasniti i grupirati osnovne vrste posuđenica i prevedenica (u dodiru engleskog i hrvatskog jezika); prepoznati i razumjeti jezičnu razinu adaptacije posuđenice prema njihovim karakterističnim elementima i strukturi; produbiti znanja o utjecaju transferonima iz engleskoga jezika, njihovom mjestu i važnosti u suvremenom hrvatskom jeziku, njihovoj adaptaciji (ortografskim i fonološkim karakteristikama, tvorbi, promjeni značenja riječi i značenjskim odnosima); samostalno provesti manji istraživački rad iz područja kontaktne lingvistike; samostalno napisati domaće radove na zadane teme; snalaziti se samostalno u istraživačkom problemu; naučiti kvalitetno napisati rad iz područja kontaktne lingvistike prema utvrđenim metodološkim postupcima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.) Roach, Peter (2009), English Phonetics and Phonology: A Practical Course. (4th edition) Cambridge: CUP 2.) Skandera, Paul & Peter Burleigh (2005), A Manual of English Phonetics and Phonology. Tuebingen: Gunter Narr Verlag. 3.) Josipović, Višnja (1999), Phonetics and Phonology for Students of English. Zagreb: Targa. 4) Fabijanić, I. (2016), A Workbook of English Phonetics and Phonology for Students of EFL. Zadar: Sveučilište u Zadru
Preporučena literatura:
2. 1.) Brinton, Laurel J. (2000), The Structure of Modern English: a linguistic introduction. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2.) Cruttenden, A. (2014), Gimson's Pronunciation of English. Routledge. 3.) Celce-Murcia, M., Brinton, D.M. & Goodwin, J.M. (1996). Teaching pronunciation. A reference for teachers of English to speakers of other languages. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 4.) Crystal, D. (1990) A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell. 5.) Kreidler, Charles W. (2004), The Pronunciation of English. A course Book. Oxford: Blackwell. 6.) McCully, Christopher (2009), The Sound Structure of English: An Introduction. Cambridge: CUP. 7.) Trask, R. L. (1996) A Dictionary of Phonetics and Phonology. London: Routledge. 8.) Wells, J. C. (1990), Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman. 9.) Tench, Paul (2011), Transcribing the Sound of English: A Phonetics Workbook for Words and Discourse. Cambridge: CUP.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu