Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u folkloristiku
Kratica: EAP203Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Mario Katić
Izvođači:
Opis predmeta: Osnovni sadržaj kolegija temelji se na prezentaciji povijesnoga razvoja folkloristike kao discipline, promjena teorijskih postulata folkloristike te promjena definiranja folklora. Analizirat će se različiti segmenti folklora kroz primjere pojedinih folklornih praksi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ben Amos, Dan. 2010. Prema definiciji folklora u kontekstu. U: Hameršak, Marijana i Suzana Marjanić (ur.). Folkloristička čitanka. AGM: Zagreb, str. 121-134. Bošković Stulli, Maja. 2006. Priče i pričanje: stoljeća usmene hrvatske proze. Matica hrvatska: Zagreb. Cocchiara, Giuseppe. 1985. Historija folklora u Evropi 1. i 2. Prosveta: Beograd. Lozica, Ivan. 2008. Metateorija u folkloristici i filozofija umjetnosti. U: Lozica, Ivan. Zapisano i napisano: folkloristički spisi. AGM: Zagreb, str. 9-36.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu