Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Menadžment projekata
Kratica: MDA35C1Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Rajko
Danijel Jukić
Izvođači:
Opis predmeta: Opis kolegija po cjelinama:
M1 Menadžment projekata kao podvrsta operacijskog menadžmenta. Osnovna terminologija i koncepti. Integracija funkcijskih znanja na projektu. Standardi za upravljanje projektima. Standardne faze i grupe procesa na projektu. Životni ciklusi projekata. Zainteresirane strane na projektima. Odnos projekta i poslovnog plana. Isplativost projekta.
M2 Planiranje projekta: opseg, strukturalna razrada poslova, popis aktivnosti, procjena resursa, vremenski plan, organizacija projekta. Upravljanje kvalitetom, rizicima i cjelovitošću projekta.
M3 Opće menadžerske vještine u menadžmentu projekata. Razvoj timova i timske uloge.
Vođenje projekata unutar različitih organizacijskih struktura. Projektna organizacija.
M4 Projekti visoke tehnologije. Prototipovi i piloti. Ciljne korisničke skupine i rezultati projekata visoke tehnologije.
M5 Upravljanje projektima javnog sektora. Projekt kao način uvođenja promjena u društvu. Način financiranja i isplativost projekata u javnom sektoru. Vlasništvo rezultata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vodič kroz PMBOK, MATE, Zagreb, 2010.
Preporučena literatura:
2. Majstorović, V., Projektni menadžment, Sveučilište u Mostaru, 2010.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu