Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Menadžment ljudskih resursa
Kratica: MPA31101Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivica Zdrilić
Dijana Čičin-Šain mag. oec.
Izvođači:
Opis predmeta: Pojam, značaj, ciljevi, aktivnosti i položaj upravljanja ljudskim potencijalima (MLJR) u poduzeću. Sustavni pristup i izazovi MLJR. Strategijsko upravljanje ljudskim potencijalima. MLJR iz perspektive velikih i malih poduzeća. Analiza i dizajniranje radnih mjesta. Planiranje i privlačenje ljudskih potencijala. Regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala . Obuka ljudskih potencijala. Praćenje i ocjenjivanje radne uspješnosti. Motivacija i nagrađivanje. Kompenzacije. Obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala. Razvoj profesionalne karijere. Radni odnosi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Noe, R.A; Hollenbeck, J.R; Gerhart, B; Wright, P.M: Menadžment ljudskih potencijala, Mate, Zagreb, 2006. Dessler, G.: Upravljanje ljudskim potencijalima, XII. globalno izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, 2015.
Preporučena literatura:
2. Bahtijarević-Šiber, F.: Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu