Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Akademski praktikum
Kratica: EAP104Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: prof. Dunja Brozović-Rončević
dr. sc. Katica Burić Ćenan
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim postavkama akademskoga diskursa. U sklopu kolegija predviđene su osnovne orijentacijske vježbe i seminari kao uvod u znanstveno i akademsko komuniciranje. Kolegij je usmjeren prema usvajanju znanja i vještina vezanih uz pravila i strukturu izradbe seminarskoga rada; pravila citiranja, parafraziranja i sažimanja; samostalno pretraživanje znanstvene literature; tehnike čitanja i bilježenja te vještinama prezentacije rezultata istraživanja. Kolegij također predviđa upoznavanje sa sveučilišnim ustanovama te strukovnim udruženjima, organizacijama i publikacijama. U sklopu kolegija organizira se posjet sveučilišnoj i znanstvenoj knjižnici te Državnom arhivu u Zadru.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu