Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinski jezik I
Kratica: ARS20706Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 15(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Miroslav Glavičić
Izvođači:
Opis predmeta: Postanak i razvoj latinskog jezika, pismo, dioba glasova, izgovor (klasični i tradicionalni), naglasak, glasovne promjene. Vrste riječi. Imenice: deklinacije (prva ili a-deklinacija, druga ili o-deklinacija, treća deklinacija: konsonantske osnove i osnove na -i, četvrta ili u-deklinacija, peta ili e-deklinacija), deklinacija grčkih imenica, osobitosti u deklinacijama. Pridjevi: deklinacija i komparacija. Glagoli: konjugacije, prezentska osnova. Čitanje, analiza i prevođenje Cezarova Galskog rata (1. knjiga).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. V. Gortan - O. Gorski - P. Pauš, Elementa Latina, Školska knjiga, Zagreb (sva izdanja) D. Salopek - Z. Šešelj - D. Škiljan, Orbis Romanus, I, Školska knjiga, Zagreb (sva izdanja) M. Žepić, Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika, Zagreb (sva izdanja) C. Iulius Caesar, Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu