Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija emocija i motivacije
Kratica: PSI30407Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Ombla
doc. dr. sc. Marina Vidaković
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je predmeta upoznati studente sa sustavnim pregledom znanstvenih pojmova i spoznaja iz područja motivacije i emocija, te s razvojem i primjenom znanstvenih pojmova motivacije i emocija općenito, a posebno u području učenja, motivacije za rad te socijalnog funkcioniranja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
2. Beck, R.C. (2003). Motivacija: Teorija i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap.
3. Shiota, M.N. i Kalat, J. W. (2012). Emotion. Belmont:Wadsworth.
Preporučena literatura:
4. Heckhausen, J. i Heckhausen, H. (2008). Motivation and Action. London: Cambridge University Press.
5. Feldman Barrett, L., Lewis, M., Haviland-Jones, J.M. (2016). Handbook of emotions. The Guilford Press.
6. Scherer, K. R. (2009). The dynamic architecture of emotion: Evidence for the component process model, Cognition and Emotion, 23, 1307-1351.
7. Izard, C. E. (2009). Emotion Theory and Research: Highlights, Unanswered Questions, and Emerging Issues, Annual Review of Psychology, 60, 1-26.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Biološke osnove ponašanja
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu