Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija književnosti
Kratica: HRP10107Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temeljnim načelima oblikovanja književnih tekstova i metodologijom proučavanja književnosti.
Opći problemi određenja književnosti, odnosa književnosti i zbilje. Književnost, društvo, kultura. Teorija književnosti i estetika, lingvistika, semiotika. Teorija književnosti i književna teorija. Upoznavanje s osnovnim pojmovima stilistike, versifikacije, naratologije, književne genologije. Mikrostrukture stila, stilske figure. Različite podjele stilskih figura. Mikrostrukture opreke, pojačavanja, prenesena značenja, ponavljanja. Figure dikcije, konstrukcije, figure riječi ili tropi, figure misli, figure diskurza. Klasifikacija književnosti. Književna vrsta i književni rod. Uvod u stihologiju. Vrste stihova i strofa, stalni oblici. Uvod u naratologiju. Fabula, kompozicija, pripovjedač. Drama, kazalište, predstava. Dramske vrste. Povijesna periodizacija književnosti. Stilske formacije.
Nakon odslušanih predavanja, seminara i ispunjenih zadataka studenti će moći:

- nabrojati vrste klasifikacije književnih tekstova
- klasificirati književni tekst prema rodu, vrsti, obliku, namjeni
- prepoznati stilske figure u tekstu i interpretirati njihovu funkciju na osnovnoj razini (povezati ih sa značenjem teksta)
- provesti jednostavnu versifikacijsku analizu teksta (prepoznati vrstu stiha, elemente organizacije ritma)
- provesti jednostavnu naratološku analizu (prepoznati pripovjedača prema Genettovoj klasifikaciji pripovjednih tipova, prepoznati pripovjedne tehnike, objasniti njihovu funkciju u tekstu)
- nabrojati stilske formacije (književnopovijesna razdoblja, epohe, pravce i smjerove) u njihovom kronološkom slijedu kako su se razvijale u književnostima zapadnog civilizacijskog kruga
- svrstati pojedinačne godine unutar okvira stilskih formacija
- opisati poetike pojedinih stilskih formacija i uzroke njihovih smjenjivanja
- objasniti uzroke nemogućnosti strogog određivanja početka i završetka stilskih formacija (problemi povijesne periodizacije)
- ispravno upotrebljavati osnovne književnoteoretske pojmove
- usmeno prezentirati rezultate jednostavnih književnoteoretskih analiza
- napisati seminarski rad prema pravilima akademskog pisma.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu