Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest hrvatskog književnog jezika
Kratica: HRP20306Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Čupković
Josip Galić
Izvođači:
Opis predmeta: Povijest hrvatskoga književnog jezika, prožimajući se s poviješću književnosti, obuhvaća kulturološku i stilističku stranu jezika. Cijela problematika obradit će se po razdobljima, od početaka hrvatskoga književnog jezika do najnovijeg vremena.
Na seminarima će se dobivati manji pismeni zadatci kojima će se provjeravati praćenje nastave, primjena stečenih znanja, sposobnost istraživanja i umijeće pismenoga izlaganja problematike.

Studenti će tijekom nastave upoznati genezu pismenosti i odnose među narječjima u procesu standardizacije hrvatskoga jezika kroz sve etape njegova razvoja.

Nakon odslušanih predavanja i napravljenih vježbi studenti će moći:
- vladati osnovnom metodologijom, terminologijom i literaturom iz područja dijakronijske sociolingvistike;
- razumjeti i objasniti sinkronijske i dijakronijske odnose među četirima hrvatskim književnojezičnim tipovima kroz šest razdoblja razvoja hrvatskoga književnog jezika;
- razumjeti i objasniti razvoj triju hrvatskih pisama, a osobito hrvatske latiničke grafije, od početaka razvoja hrvatskoga književnog jezika do danas;
- prepoznavati,razumijevati te jezično i lingvostilistički analizirati književne tekstove i normativne priručnike (gramatike, rječnike, pravopisne i jezičnosavjetničke priručnike) od početaka razvoja hrvatskoga književnog jezika do danas ;
- javno izložiti jezičnopovijesnu problematiku koju su samostalno obradili (PowerPoint prezentacije).

U konačnoj ocjeni uzima se u obzir seminarska ocjena (aktivnost na nastavi, rješavanje vježbi i domaćih radova, izrada seminarskog rada) te ocjena iz pismenoga ispita (eventualno i iz usmenog ispita).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Brozović, D. 2006. Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda, Zagreb. Ham, S. 2006. Povijest hrvatskih gramatika, Zagreb. Moguš, M. 1995. Povijest hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb. Vince, Z. 2002. Putovima hrvatskoga književnog jezika, Zagreb. Vončina, J. 1977. Analize starih hrvatskih pisaca, Split.
2. Brozović, D. 1970. Standardni jezik, Zagreb. Damjanović, S. 1984. Tragom jezika hrvatskih glagoljaša, Zagreb. Hercigonja, E. 2006. Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb. Lisac, J. 2004. Faust Vrančić i drugi, Šibenik. Lisac, J. 2012. Dvije strane medalje, Split. Pranjković, I. 2000. Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene, Zagreb. Tafra, B. 1993. Gramatika u Hrvata i Vjekoslav Babukić, Zagreb. Vončina, J. 1979. Jezičnopovijesne rasprave, Zagreb.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu