Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove latinskog jezika II
Kratica: GRČ10405Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Ankica Bralić Petković
Izvođači:
Opis predmeta: Obrađuju se osnove latinske morfologije (glagoli i osobitosti u oblicima), analiziraju i prevode jednostavniji latinski tekstovi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Veljko Gortan, Oton Gorski, Pavao Pauš, Elementa Latina, bilo koje izdanje Veljko Gortan, Oton Gorski, Pavao Pauš, Latinska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu