Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JEP204 Engleski jezik struke IV
Kratica: JEP204Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: Antonio Oštarić
Izvođači:
Opis predmeta: Solidno korištenje jezičnih struktura, leksike i gramatike; ovladavanje tehnikama čitanja stručne literature; ovladavanje tehnikom pisanja sažetaka, eseja, izvješća i interpretacijom istraživanja iz oblasti psihologije. Ovladavanje vještinom govorenja i slušanja o stručnim temama. Usvojen vokabular struke na razini višeg stupnja.
Preduvjet: položen JEP 203.
Dogradnja jezičnih struktura i gramatike: gerund i infinitiv, modalni glagoli; jezična analiza stručnog teksta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1) Seal, Bernard. (2006). Academic Encounters Human Behavior. Cambridge: Cambridge University Press. 2) O' Donnell, Teresa D. (1993). Independent Writing. Boston: Heinle & Heinle Publishers. 3) Engleski rječnik
Preporučena literatura:
2. Espeseth, Miriam. (2007) Academic Listening Encounters Human Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press. 2) Folse, Keith S. (1996) Discussion Starters. Michigan: University of Michigan. 3) Hewings, Martin (2005) Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 4) Newbrook, Jacky, Wilson J., Acklam, R. (2004) New First Certificate Gold Coursebook. Harlow: Pearson Education Limited. 5) McCarthy, Michael & O'Dell, Felicity (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 6) Philpot, S., Curnick, L. (2008). Academic Skills: Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press, Oxford. 7) Zemach, D.E. Stafford-Yilmaz, L. (2008). Writers at Work. Cambridge: Cambridge University Press.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : JEP203 Engleski jezik struke III
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu