Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove latinskog jezika I
Kratica: GRČ102Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas
Izvođači:
Opis predmeta: U sklopu predmeta obrađuju se sljedeće cjeline: glasovni sustav latinskog jezika, izgovor i pravila o naglašavanju, morfologija imena (deklinacija imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva, komparacija pridjeva, tvorba i komparacija priloga) te morfologija glagola (tvorba prezentske osnove i konjugacija). Cilj je predmeta svladati pravila o čitanju i naglašavanju latinskih riječi, upoznati osnove morfologije imena i glagola te analizirati i prevesti latinske rečenice i jednostavnije tekstove na hrvatski jezik.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gortan - Gorski - Pauš, Elementa Latina, Zagreb: Školska knjiga, bilo koje izdanje
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu