Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija komuniciranja
Kratica: PSI308Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Marina Vidaković
Izvođači:
Opis predmeta: U sklopu ovog kolegija studenti psihologije upoznaju se s osnovnim pristupima u psihologijskom koncipiranju komunikacije, te teorijskim i praktičnim spoznajama o važnosti komunikacije za kvalitetno individualno, interpersonalno i grupno funkcioniranje. Naglasak je na analizi pojedinih kodova i funkcija komunikacije, te tehnikama i vještinama koje pridonose uspješnom komuniciranju u interpersonalnom i grupnom kontekstu.
Na kraju ovog kolegija od studenata se očekuje da su kadri (a) navesti i pojasniti osnovne konceptualne pristupe i paradigme u proučavanju komunikacije, (b) navesti, pojasniti i ilustrirati različite kodove i njihovu funkciju u komunikaciji, (c) identificirati i diskutirati prepreke uspješnoj komunikaciji u različitim primijenjenim kontekstima, (d) opisati i pojasniti doprinos pojedinih komunikacijskih tehnika i vještina kvaliteti interakcije u različitim kontekstima, (e) kritički analizirati i evaluirati primjenu stečenih znanja i vještina u vlastitoj komunikaciji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Uvod u socijalnu psihologiju
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu