Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Filozofija jezika
Kratica: HRPI16Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ante Periša
Izvođači:
Opis predmeta: - Nema preduvjeta.
Stječe se uvid u temeljna pitanja filozofije jezika, te u povijesna i suvremena dostignuća u istraživanju jezika s filozofskog aspekta. Ovladavanjem bitnim znanjima o strukturi, naravi i funkcijama jezika tako se uz multidisciplinarni pristup postiže stvaranje šire slike i omogućavanje boljeg razumijevanja jezika i jezične zbilje. Otvara se i svijest koliko nam je sveukupna zbilja dana upravo kroz jezični filtar te što to konkretno znači za naše jezično iskustvo svijeta. Studenti će se osposobiti za samostalnu analizu i identifikaciju logičko-spoznajnih specifičnosti pojedinoga jezika iz konteksta šire slike ljudske jezičnosti.
Obrađuju se glavne teme iz toga područja: Opća narav jezika, razmišljanja o podrijetlu jezika, pojam jezika, logika jezika, funkcije jezika, povijesni pregled: Od predsokratika do Wittgensteina, osobito rani i kasni Wittgenstein kao polazišna točka dviju (oprečnih) škola u suvremenoj filozofiji jezika, jezik kao odraz zbilje, kontekstualnost jezika, kulturološka dimenzija jezika, jezična slika svijeta, riječ kao znak, slika ili simbol, metaforička struktura jezika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu