Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Semiotika
Kratica: IKN504Opterećenje: 15(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Vlado Sušac
Izvođači:
Opis predmeta: Opći je cilj je ovog predmeta da se studenti upoznaju s osnovnim pojmovima iz semiotike kao jedne od temeljnih komunikacijskih disciplina koja se bavi proučavanjem i interpretacijom znakova i njima prenesenih poruka unutar odgovarajućih komunikacijskih kodova. Poseban je cilj da studenti steknu sposobnost kontekstualnog razumijevanja znakova i znakovnih sustava kroz primjenu semiotičke analize na odgovarajući korpus ili pojedinačnu poruku imajući u vidu specifičnosti pojedinih medijia.

Ishodi učenja:
Identificirati poruku kao semiotički tekst i pojedinačne označitelje unutar teksta.
Provesti odgovarajuću sintagmatsku i paradigmatsku analizu označitelja (komutacijski test, binarne opozicije, itd.).
Raščlaniti kontekstualne i intertekstualne odnose prisutne u poruci.
Otkriti ideološke kodove unutar teksta i kritički ih prosuditi.
Sintetizirati metaforičke konceptualne parove analizom srodnih pojedinačnih primjera i kreirati vlastite temeljem istih.

Sadržaj predmeta:
Uvod u semiotiku - znakovi
Ferdinand de Saussure (strukturalizam)
Charles Sanders Peirce (ikona indeks i simbol)
Sintagmatska analiza (naratologija)
Paradigmatska analiza (komutacijski test i binarne opozicije)
Obilježeni i neobilježeni oblici
Denotacija i konotacija
Mit i ideologija
Konceptualna metafora (Lakoff i Johnson)
Metonimija i sinegdoha
Kod (kodiranje i dekodiranje)
Oznake modaliteta
Intertekstualnost
Postmodernizam i dekonstrukcija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Noeth, Winfried: Priručnik semiotike, Ceres, Zagreb, 2004. 2. Chandler, Daniel: Semiotics: the Basics, Routledge, London, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu