Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Galješki jezik IV
Kratica: HPD 252Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 60(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić
Helena Sotelo Dominguez
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjet za upis predmeta: odslušan ispit iz Galješkog jezika III.
Produbljivanje u gramatiku Galješkog jezika kroz komunikativni pristup, s posebnim naglaskom na konjunktiv, kao i na razvoj vještine pisanja i čitanja.
Broj ECTS bodova: 3.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Galješki jezik II
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Galješki jezik III
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu