Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijesna gramatika hrvatskog jezika
Kratica: HRP201Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Čupković
Josip Galić
Izvođači:
Opis predmeta: Uvjet za upis kolegija je položen ispit iz kolegija Starocrkvenoslavenski jezik.

Sadržaj kolegija: pregled tzv. unutarnje povijesti hrvatskoga jezika; mjesto hrvatskoga jezika unutar južnoslavenskih i drugih slavenskih jezika; periodizacija hrvatske jezične povijesti i glavne značajke pojedinih razdoblja. Glavne fonološke, morfološke, sintaktičke, tvorbene i leksičke značajke.

Ciljevi su kolegija sljedeći:
- upoznati studente s genetskolingvističkim aspektom hrvatskoga jezika;
- upoznati studente sa suvremenom metodologijom proučavanja jezične dijakronije;
- osposobiti studente za jezičnu analizu tekstova na fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini;
- osposobiti studente za razumijevanje hrvatskih književnih tekstova svih razdoblja

Nakon odslušanih predavanja i napravljenih vježbi studenti će moći:
- pravilno tumačiti osnovne principe povijesne gramatike;
- objasniti razvoj fonološkoga i morfološkoga sustava hrvatskoga jezika (od praslavenskoga preko starohrvatskoga do suvremenih sustava hrvatskoga jezika);
- objasniti promjene tvorbenih modela i osnove povijesne sintakse;
- temeljem naučenih činjenica rangirati različite jezične značajke u suvremenim sustavima hrvatskoga jezika s obzirom na stupanj njihove konzervativnosti ili inovativnosti;
- samostalno analizirati tekstove različitih starina na različitim jezičnim razinama;
- usporediti pojedine jezične značajke u dijakronijski različitim sustavima i definirati smjerove razvoja.

Ispit se provodi pismeno, a u konačnu ocjenu ubraja se i seminarska ocjena te ukupna aktivnost i uspješnost u rješavanju zadataka tijekom nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Brozović, D.; Ivić, P. 1988. Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Zagreb. Jurišić, B. 1992. Nacrt hrvatske slovnice I-II, Zagreb. Malić, D. 1995. Povijesne jezične promjene, Hrvatska gramatika, Zagreb: 601-635. Moguš, M. 1971. Fonološki razvoj hrvatskog jezika, Zagreb.
Preporučena literatura:
2. Belić, A. 1960. Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika, I. Fonetika, Beograd. Belić, A. 1969. Istorija srpskohrvatskog jezika, II, Beograd. Brozović, B. 1978. Hrvatski jezik, njegovo mjesto unutar južnoslavenskih i drugih slavenskih jezika, njegove povijesne mijene kao jezika hrvatske književnosti, Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zagreb: 9-83. Kapović, M. 2015. Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika, Zagreb. Lisac, J. 1996. Hrvatski dijalekti i jezična povijest, Zagreb. Lukežić, I. 2012. Zajednička povijest hrvatskih narječja. 1. Fonologija, Zagreb. Lukežić, I. 2014. Zajednička povijest hrvatskih narječja. 2. Morfologija, Zagreb. Matasović, R. 2001. Uvod u poredbenu lingvistiku, Zagreb. Matasović, R. 2008. Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb. Mihaljević, M. 2002. Slavenska poredbena gramatika, I, Zagreb. Mihaljević, M. 2014. Slavenska poredbena gramatika, II, Zagreb. Vince, Z. 2002. Putovima hrvatskoga književnog jezika, Zagreb. Vončina, J. 1988. Jezična baština, Split.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu