Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska književnost: epika i satira (seminar)
Kratica: LAT207Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Nada Bulić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je predmeta osposobiti studente za samostalnu analizu (jezičnu, književnu i stilsku) epskog i satiričnog teksta te za izradu seminarskog rada. Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni: samostalno čitati i prevoditi zadane tekstove (Vergilijevu Eneidu, II. pjevanje, te satire Horacija i Juvenala), također književno i stilsko tumačiti prevedene tekstove.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu