Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mikroekonomija
Kratica: MIPA0610Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anita Peša
Dijana Čičin-Šain mag. oec.
Izvođači:
Opis predmeta: Ponuda i potražnja; Ponašanje potrošača i tržišna potražnja; Proizvodnja i troškovi proizvodnje; Konkurentna ponuda; Analiza konkurentnih tržišta; Monopol i monopson; Tržišta faktora proizvodnje; Eksternalije i javna dobra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pindyck, R., Rubinfeld D., Mikroekonomija, MATE d.o.o., Zagreb, 2005.
Preporučena literatura:
2. Pavić, I., Benić, Đ., Hashi, I., Mikroekonomija, Ekonomski fakultet, Split, 2006.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu