Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Talijanska kultura i civilizacija
Kratica: TAL205Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Boško Knežić
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjet upisa kolegija: nema preduvjeta.
Cilj kolegija: uputiti studente na važnost kulturološke i civilizacijske dimenzije u procesu usvajanja znanja iz talijanskog jezika i književnosti te upoznati ih s nizom aspekata talijanske povijesti, civilizacije i kulture. Obrađuju se teme o talijanskoj kulturi i civilizaciji: povijest, zemljopis, institucije, kultura i umjetnost (kiparstvo, slikarstvo, arhitektura), sredstva javnog komuniciranja, talijanska glazba, talijanska kuhinja, talijanska moda.
Posebna pozornost posvetit će se suvremenim talijanskim društvenim, ekonomskim i političkim prilikama.
Broj sati: 30 P
Bodovno opterećenje: 3 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu