Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Menadžment
Kratica: MIPA1310Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Rajko
Dijana Čičin-Šain mag. oec.
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna: Certo, S. C., Certo, S. T., Moderni menadžment, Mate, 10. izdanje, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Buble, M., Menadžment, Ekonomski fakultet Split, Split, 2006.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu