Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Menadžment
Kratica: MPA13101Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Rajko
Dijana Čičin-Šain mag. oec.
Izvođači:
Opis predmeta: Opis kolegija po cjelinama:
1. Uvod u menadžment: Važnost menadžmenta. Zadaća menadžmenta. Univerzalnost menadžmenta. Karijere u menadžmentu. Menadžerske vještine. Klasični pristup menadžmentu. Bihevioristički pristup menadžmentu. Znanstveni pristup menadžmentu. Situacijski pristup menadžmentu. Sistemski pristup menadžmentu. Učeča organizacija.
2. Moderni menadžment: Osnove društvene odgovornosti. Društvena osjetljivost. Društveno odgovorne aktivnosti i funkcije menadžmenta. Poslovna etika. Menadžment i raznolikost. Osnove međunarodnog menadžmenta. Funkcije menadžmenta i multinacionalne korporacije.
3. Planiranje: Opće karakteristike planiranja. Koraci u procesu planiranja. Podsustav planiranja. Organizacijski ciljevi. Upravljanje pomoću ciljeva. Osnove odlučivanja. Proces donošenja odluka. Uvjeti donošenja odluka. Sredstva donošenja odluka. Grupno donošenje odluka. Strateško planiranje. Taktičko planiranje. Planiranje i razine menadžmenta. Planovi. Alati za planiranje.
4. Organiziranje: Definicija organiziranja. Klasična teorija organizacije. Odgovornost. Ovlasti. Delegiranje. Upravljanje ljudskim potencijalima. Pribavljanje ljudskih potencijala. Organizacijske promjene. Promjena i stres. Virtualna organizacija.
5. Vođenje: Osnove utjecanja. Komunikacija. Definicija vodstva. Odlike vođe. Ponašanje vođe. Vrste vođenja. Motivacija. Motivacijski proces. Motiviranje članova organizacije. Grupe. Vrste grupa u organizacijama. Upravljanje radnim grupama. Timovi. Korporacijska kultura. Stavovi. Percepcija. Učenje. Kreativnost. Inovacija. Potpuno upravljanje kvalitetom kao katalizator kreativnosti i inovacije.
6. Kontrola: Osnove kontroliranja. Kontrolor i kontrola. Moć i kontrola. Obavljanje funkcije kontrole. Proizvodnja. Upravljanje proizvodnim operacijama. Kontrola proizvodnih operacija. Informacijska tehnologija. Informacijski sustav. MDSS. Računalne mreže.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna: Certo, S. C., Certo, S. T., Moderni menadžment, Mate, 10. izdanje, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Buble, M., Menadžment, Ekonomski fakultet Split, Split, 2006.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu