Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kontrastivna lingvistika
Kratica: TAD407Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Irena Marković
Izvođači:
Opis predmeta: Usporedba u jezikoslovlju. Područje i ciljevi kontrastivne lingvistike. Počeci kontrastivne lingvistike i njezini aktualni pravci. Kontrastivna lingvistika i učenje stranih jezika. Kontrastivna lingvistika i teorija jezika. Kontrastivna lingvistika i prevođenje. Pojam ekvivalencije. Kontrastivna lingvistika i kultura. Kontrastivna lingvistika i usporedivost jezika. Izbor materijala za uspoređivanje. Uspoređivanje odabranog jezičnog materijala. Analiza uspoređenog. Fonološki fenomeni kao materijal usporedbe. Morfološki fenomeni kao materijal usporedbe. Sintaktički fenomeni kao materijal usporedbe. Leksički fenomeni kao materijal usporedbe. Tekstualni fenomeni kao materijal usporedbe. Pragmalingvistički fenomeni kao materijal usporedbe. Kontrastivna lingvistika i jezične pogreške.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu