Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Francuska civilizacija
Kratica: FRP102Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Patrick Levačić
Izvođači:
Opis predmeta: Nema preduvjeta za upis predmeta.
Upoznavanje studenata s osnovnim političkim, povijesnim i kulturološkim pojmovima i događajima koje su odredile francusku kulturu i civilizaciju. Ishodi: pokazati povezanost između francuskih povijesnih događaja i književnosti, razumjeti značaj francuske povijesti i njen utjecaj na modernu civilizaciju i usporediti razvoj hrvatske i francuske kulture. Status kolegija: Obavezan za matični Odsjek a kao izborni se nudi drugim odjelima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu