Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sintaksa
Kratica: LM301Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav
Mia Batinić Angster
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjet za upis predmeta: nema
Cilj je predmeta uvesti studente u problematiku sintakse kao lingvističke discipline koja se usmjerava na rečenicu kao na svoju temeljnu jedinicu, osposobiti ih za različite oblike sintaktičke analize te za samostalno istraživanje. Među temeljne sintaktičke pojmove i fenomene koji će se obraditi pripadaju: gramatičke relacije, relacije ovisnosti, konstituentska struktura, odnos gramatike i leksikona, informacijska struktura. Sintaktički modeli u koje će se studente detaljnije uvoditi jesu: generativna gramatika i konstrukcijska gramatika. Dat će se pregled i drugih relevantnih sintaktičkih modela te će se ukazivati na vezu sintaktičke i drugih razina analize (morfologija, semantika, pragmatika).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu