Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Talijanski jezik 2
Kratica: TAL 101Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 90(A)
Nositelji: Kristina Jordan
Izvođači:
Opis predmeta: Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike
Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 2
Status kolegija obvezni
Godina 1. godina Semestar (drugi) ljetni
ECTS bodovi 6
Nastavnik Danijela Berišić Antić
Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142
Oblici izvođenja nastave predavanja, audiovizualne vježbe, seminari, provjere znanja, konzultacije
Nastavno opterećenje P+S+V 60 V
Način provjere znanja i polaganja ispita pismena i usmena provjera
Ishodi učenja Studenti/ice će biti sposobni definirati osnovna gramatička pravila i riječi unutar rečenične strukture te primijeniti isto znanje u rješavanju zadataka što uključuje teoretsko poimanje i praktičnu primjenu stečenih znanja, razumjeti tekstove zadane razine, opisati ih, objasniti, sintetizirati, raspraviti iznoseći vlastite stavove, te primijeniti navedena umijeća i vještine u izvornim situacijama.

Preduvjeti za upis Položen ispit na kraju 1. semestra uvjet je za upis studentica/studenata u 2. semestar.
Način praćenja kvalitete Kvaliteta programa, nastavnog procesa, vještine poučavanja i razine usvojenosti gradiva ispitat će se provedbom pismene evaluacije u obliku opsežnih upitnika te na druge načine predviđene prihvaćenim standardima na osnovu kojih studenti mogu dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

Uvjeti za dobivanje potpisa redovito pohađanje nastave, redovito pisanje domaćih uradaka, dva pročitana romana suvremenih talijanskih pisaca i dnevnik čitanja
Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita domaći uradci 1; aktivnost u nastavi 1; pročitani romani 2; pismeni i usmeni dio ispita 2

Način formiranja konačne ocjene Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave i na završnome ispitu koji se sastoji od pismene i usmene provjere.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. D. Piotti e Giulia De Savorgnani, UniversItalia, Alma Edizioni, Firenze, 2007. J. Jernej, Talijanska konverzacijska gramatika, Šk, Zagreb, 1992. M. Dardano e P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana, Bologna, 1997. P. Trifone e Massimo Palermo, Grammatica italiana di base, Zanichelli, 2009. Rječnici: Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 2005. Devoto- Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 2000. M. Deanović- J. Jernej, Talijansko- hrvatski rječnik, Šk, Zagreb, 2006. M. Deanović- J. Jernej, Hrvatsko- talijanski rječnik, Šk, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Talijanski jezik 1
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu