Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Talijanski jezik 1
Kratica: TAL 101Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 90(A)
Nositelji: Danijela Berišić Antić
Izvođači:
Opis predmeta: Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike
Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 1
Status kolegija obvezni
Godina 1. godina Semestar (prvi) zimski
ECTS bodovi 3
Nastavnik Danijela Berišić Antić (zamjena: Kristina Jordan)
Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142
Oblici izvođenja nastave predavanja, audiovizualne vježbe, seminari, provjere znanja, konzultacije
Nastavno opterećenje P+S+V 60 V
Način provjere znanja i polaganja ispita pismena i usmena provjera
Ishodi učenja Studenti/ice će nakon upoznavanja s osnovnim gramatičkim pravilima i vrstama riječi unutar rečenične strukture razviti sposobnosti njihove primjene u teoretskom i praktičnom rješavanju zadataka, razviti pozitivnu motivaciju za jezik i stranu kulturu kroz tekstove, te samostalno iznositi stavove i primijeniti navedene vještine i umijeća u situacijskim kontekstima.

Preduvjeti za upis Studenti/ice trebaju raspolagati osnovnim znanjem iz talijanskog jezika stečenim u srednjoj školi.
Način praćenja kvalitete Kvaliteta programa, nastavnog procesa, vještine poučavanja i razine usvojenosti gradiva ispitat će se provedbom pismene evaluacije u obliku opsežnih upitnika te na druge načine predviđene prihvaćenim standardima na osnovu kojih studenti mogu dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

Uvjeti za dobivanje potpisa redovito pohađanje nastave, redovito pisanje domaćih uradaka, jedan pročitan roman suvremenog talijanskog pisca i dnevnik čitanja
Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita domaći uradci 0.5; aktivnost u nastavi 0.5; pročitan roman 1; pismeni i usmeni dio ispita 1

Način formiranja konačne ocjene Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave i na završnome ispitu koji se sastoji od pismene i usmene provjere.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. D. Piotti e Giulia De Savorgnani, UniversItalia, Alma Edizioni, Firenze, 2007. J. Jernej, Talijanska konverzacijska gramatika, Šk, Zagreb, 1992. M. Dardano e P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana, Bologna, 1997. P. Trifone e Massimo Palermo, Grammatica italiana di base, Zanichelli, 2009. Rječnici: Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 2005. Devoto- Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 2000. M. Deanović- J. Jernej, Talijansko- hrvatski rječnik, Šk, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu