Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Likovna kultura
Kratica: LK-USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 30(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Anita Rončević
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u likovnu umjetnost. Povijesni pregled razvoja likovnih umjetnosti. Prepoznavanje pojedinih stilova i pravaca. Likovna kultura. Pristup likovnom djelu (likovni jezik, likovni elementi i kompozicijska načela, likovna područja, likovne tehnike, pribori i materijali, likovni motivi, analiza likovnih djela). Osnovna znanja iz crtanja, slikanja, prostorno-plastičnog oblikovanja, grafike i pisma, kompjutorska grafika, vizualnih komunikacija i dizajna, likovno-scenskog izraza. Estetika ? kič. Posjeti ustanovama likovne kulture na području grada Rijeke (i šire) koje imaju vezu s likovnom umjetnošću ili likovnim izrazom. Veza sadržaja likovne kulture sa sadržajima drugih umjetnosti, psihologije, sociologije i pedagogije (interdisciplinarnost).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakubin, M. (1999), Osnove likovnog jezika i likovne tehnike. Zagreb: Educa.
2. Ivančević, R. (1997), Likovni govor. Zagreb: Profil.
3. Ivančević, R. (1993), Umjetničko blago Hrvatske. Zagreb: ITP Motovun.
4. Peić, M. (1986), Pristup likovnom djelu. Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena literatura:
5. Bačić, M. , Mirenić-Bačić , J. (1994), Uvod u likovno mišljenje. Zagreb: Školska knjiga.
6. Pichel, G. (1977), Opća povijest umjetnosti 1,2,3. Zagreb: Mladost.
7. Inglis, F. (1997), Teorija medija. Zagreb: Barbat AGAM.
8. Huzjak, M. (2002), Učimo gledati 1,2,3,4, priručnik za učitelje i nastavnike. Zagreb: Školska knjiga
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu