Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziološka metodika I
Kratica: KM1-4POOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Aleksandra Pejčić
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u kineziološku metodiku. Temeljni pojmovi, definicije i njihovo tumačenje (kineziološka metodika,
kineziološka kultura i dr. kineziološki aspekti odgojno-obrazovnog područja, tjelesno vježbanje, tjelesna vježba).
Područje djelovanja: edukacija, šport, športska rekreacija, kineziterapija. Predmet, cilj i zadaci kineziološke
metodike. Odnos metodike i drugih znanosti.
Opće biopsihosocijalne karakteristike djece predškolske dobi. Utjecaj tjelesnog vježbanja na organizam. Utjecaj
tjelesnog vježbanja na rast i razvoj. Utjecaj tjelesnog vježbanja na morfološke karakteristike, motoričke
sposobnosti, funkcionalne sposobnosti. Sredstva kineziološke kulture (tjelesna vježba, tjelesno vježbanje,
tjelesne aktivnosti. Klasifikacija sredstava i njihov utjecaj na razvoj pojedinih antropoloških obilježja.
Obilježja kretanja djece predškolske dobi. Klasifikacija sredstva s obzirom na motorička znanja.
- Praktično izvođenje motoričkih zadataka (biotičkomotorička znanja).
- Izrada kompleksa (skupa) općepripremnih vježbi sa i bez pomagala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Findak, V., Šnajder,V. (1986), Tjelesne aktivnosti djece i učenika na zimovanju. Zagreb: Školske novine.
2. Findak, V., Delija, K. (2001), Tjelesna i zdravstvena kultura u predškolskom odgoju, Zagreb: Edip.
3. Pejčić, A. (2001), Zdrav duh u zdravu tijelu, Rijeka: Sveučilište u Rijeci.
4. Pejčić, A. (2002), Igre za male i velike, Rijeka: Sveučilišna knjižnica Rijeka.
Preporučena literatura:
5. Findak, V. (ur.), (2003), Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. Rovinj: 12. Ljetna škola kineziologa RH.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu