Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik u predškolskom odgoju
Kratica: EJPO-3POOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 30(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. mr. sc. Ester Vidović
Izvođači: Pred. mr. sc. Ester Vidović ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Kolegij uključuje sljedeće sadržaje :
1) Analizu raznovrsnih pristupa djeci predškolske dobi u učenju stranog jezika
2) Vizualno učenje jezika
3) Korištenje pokreta, muzike, pjesme i gestikulacije u učenju jezika
4) Učenje jezika kroz igru,korištrenje slikovnih rječnika ,brojalica, flash cards...
5) Rad na gramatici , kako bi student bez problema i jezičnih grešaka mogao animirati djecu na engleskom jeziku
Obveze studenata:
Pohađanje nastave, akt. u nastavi:Šk. sati:40,Udio u ECTS: 0,80, Udio u ocjeni:25%
Od ukupno 25 ocjenskih bodova, 10 se odnosi na pohađanje nastave, a 15 na aktivnosti u nastavi(primjena usvojenih teoretskih principa u analizi obrade pjesmica, igara, komentiranje teorijskih postavki)
Ostali samostalni zadaci: Sati:15, Udio u ECTS:0,50, Udio u ocjeni:15%
Ocjenjuju se domaći uradci u vidu samostalnog kreiranja materijala za učenje(pjesmice, igre i ostale aktivnosti).Maksimalan broj ocjenskih bodova za ovu vrstu aktivnosti iznosi25%
Kolokviji i priprema za kont. provjer znanja:Sati:18, Udio u ECTS:0,60, Udio u ocjeni:30%
Kolokvij ima max. 20 bodova u testu, prolazna ocjena se dobiva za minimalno 8 bodova(4 ocjenska boda), tj.40% riješenog testa.100% tna riješenost nosi 10 ocjenskih bodova na međuispitu.
U okviru kont. provjere rada ocjenjuju se grupni(2) rada na zadanu temu.
Završni ispit: Sati:18(p), 15(u),Udio u ECTS:0,60(P), 0,50(U), Udio u ocjeni:0,60(p),0,50(u)
Maksimalno 30 bodova u testu,tj. 15 ocjenskih bodova,prolaznost se ostvaruje sa minimalno40% riješenog testa,tj. 15 bodova u testu ili 7.5 ocjenskih bodova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Moon,J.(2004),Children Learning English. Oxford:Macmillan
Preporučena literatura:
2. Vilke,M. (1993), Children Learning Foreign Languages. Zagreb: Faculty of Philosophy
3. Thomson, A. J., Martinet, A. V. (1986), A practical English Grammar Exercises 1 & 2 .
4. Rinvolucri,M.(2000),Grammar Games. Cambridge:CUP
5. Slikovni riječnici, flash cards, ..
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu