Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Informatika
Kratica: INF-2USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Jasminka Mezak
Izvođači: V. pred. mr. sc. Jasminka Mezak ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet
Trg I. Klobučarića 1
Akademska godina: 2009/10


INFORMATIKA
Studij: Učiteljski studij; RED
Broj predmeta: INF
Web stranica predmeta: http://mudri.uniri.hr/
ECTS bodovi: 6
Nastavno opterećenje: 2+2+0
Mjesto izvođenja nastave: Trg I. Klobučarića 1; predavanja soba 35 ; vježbe soba 34


Nositeljica predmeta:
Mr.sc. Jasminka Mezak, viši predavač
Broj sobe: 2
Vrijeme konzultacija: srijeda 10:30-12:00h
Telefon: 315 232
e-mail: jasminka@ufri.hr


1.1 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p, v i s):
Školskih sati: 60 Udio u ECTS:1,1 Udio u ocjeni: 5%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje (izrada zadataka na vježbama) iznosi 5% ukupne ocjene. Studenti mogu izostati s 30% nastave bez posebnog opravdanja.

Pretraživanje Interneta:
Sati (procjena):45 Udio u ECTS: 1,5 Udio u ocjeni: 0%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Očekuje se da će za potrebe izrade pisanog uradka na zadanu temu, kao i za potrebe učenja na daljinu studenti provesti oko 2,5 sata tjedno u pretraživanju interneta

Obrazovanje na daljinu
Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Aktivno sudjelovanje u nastavi podrazumijeva i korištenje on-line sustava za učenje u okviru kojeg se vrednuje korištenje sustava (najmanje 6 nastavnih cjelina se obrađuje isključivo putem sustava za učenje) i sudjelovanje u tematskim diskusijama. Korištenje sustava donosi 0-5% i sudjelovanje u diskusijama također 0-5% ukupne ocjene.

Ostali samostalni zadaci
Sati (procjena): 6 Udio u ECTS: 0,2 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Nakon završenih vježbi iz Worda studenti trebaju napraviti pismeni uradak na zadanu temu. Ovaj rad je individualni i treba biti napravljen do zadanog roka. Od ukupno 10 bodova 4 boda se odnose na sadržaj i pravopis, a 6 bodova na oblikovanje dokumenta prema zadanim postavkama. Za pismeni uradak student može dobiti najviše 10% ocjene.

Kolokviji i priprema za kont. provjeru znanja
Sati (procjena): 50 Udio u ECTS: 1,7 Udio u ocjeni:45%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Tijekom semestra studenti pišu 3 teorijska i 2 praktična kolokvija na računalu u kojima se treba postići više od 50% uspješnosti.
Svaki pojedinačni teorijski kolokvij može doprinijeti s 0-5% ukupne ocjene.
Svaki pojedinačni praktični kolokvij (Word i Excel) donosi 0-15% ukupne ocjene

Završni ispit: pismeni
Sati (procjena): 15 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni:30%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Pismeni ispit se sastoji od dva dijela:
u prvom dijelu studenti pišu test iz teorije sa zadacima objektivnog tipa koji ima maksimalno 10 bodova i donosi 0-10% završne ocjene
drugi dio obuhvaća pismeni uradak na računalu iz Worda (0-10% završne ocjene) i Excela (0-10% završne ocjene) koji se ocjenjuju subjektivnim metodama procjene


1.2 Kontinuirano i završno vrednovanje obveza studenata/studentica:
Rad studenta na predmetu će se vrednovati i ocjenjivati tijekom nastave i na završnom ispitu. Ukupan postotak ocjene koji student može ostvariti tijekom nastave je 70% (ocjenjuju se aktivnosti označene u tablici na način kako je opisano u 2.6 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje), dok na završnom ispitu može ostvariti 30% ukupne ocjene:

aktivnost maksimalno minimalno udio u ocjeni
bodova bodova (ocjenski bodovi)

pohađanje nastave 8 5%
korištenje on-line sustava za učenje 5 5%
sudjelovanje u diskusijama 5 5%
pismeni uradak na zadanu temu 10 (4+6) 3 10%
tri teorijska kolokvija 24 (9+8+7) 12 (5+4+3) 15%
dva praktična kolokvija na računalu 40 (2*20) 20 (2*10) 30%
završni ispit: pismeni 30 (3*10) 15 (3*5) 30%


Kolokvijima se provjerava znanje zaokruženih cjelina gradiva tijekom nastave. Kolokviji su određeni datumom i mjestom na početku semestra te se organiziraju i provode u vremenu predviđenom satnicom za nastavu. Smatra se da je student uspješno kolokvirao pojedinačni kolokvij ako je dobio najmanje 50% i više bodova

Za pristupanje završnom ispitu studenti trebaju tijekom nastave ostvarili više od 50% ocjenskih bodova (Pravilnik o studiju Sveučilišta u Rijeci, Članak 43. paragraf (3))

Propisani minimalni uspjeh (više od 50% uspješnosti) koji se zahtjeva na pojedinačnom kolokviju može biti osnova za djelomično ili potpuno oslobađanje od završnog ispita (Pravilnik o studiju Učiteljskog fakulteta, Članak 49.)

Oslobađanje od završnog ispita može se ostvariti:
u potpunosti ako je student na svakom pojedinačnom kolokviju ostvario više od 50% uspješnosti, tada se ocjenski bodovi pridodaju na slijedeći način:
na ukupni postotak triju teorijskih kolokvija dodaje se ekvivalentni postotak od mogućih 10% završnog pismenog ispita;
npr. ako je student ostvario minimalne bodove na teorijskim kolokvijima 4,5+4+3,5=12, što iznosi 50% ukupnih bodova, dodaje mu se još 5% završnog ispita iz teorije (od ukupnih 10% koje može dobiti na pismenom ispitu za ovaj dio)

na svaki pojedinačni praktični kolokvij na računalu dodaje se ekvivalentni postotak od mogućih 10% završnog pismenog ispita;
npr. ako je student ostvario 15+10 (od ukupnih 20+20) bodova na praktičnim kolokvijima, što iznosi 75% + 50% dodaje mu se još 7,5%+5% završnog ispita iz Worda + Excela (od ukupnih 10% +10% koje može dobiti na pismenom ispitu za ove dijelove ispita)

djelomično za svaki pojedinačni kolokvij u kojem je ostvareno više od 50% uspješnosti ocjenski bodovi se pridodaju na slijedeći način:
za svaki pojedinačni teorijski kolokvij dodaje se ekvivalentni postotak od mogućih 3,33% završnog pismenog ispita (trećina od ukupnih 10%);
za svaki praktični kolokvij na računalu dodaje se ekvivalentni postotak od mogućih 10% završnog pismenog ispita.
npr. ako je student ostvario na teorijskim kolokvijima 4+2+7 bodova i 18+5 bodova na praktičnim kolokvijima, dodaju se ekvivalentni postoci kako slijedi:
za 1. teorijski kolokvij: 6 boda (od ukupnih 9) je 3,33% (od mogućih 5%) dodaje se + 2,22% (od mogućih 3,33% završnog ispita) = 5,55% ukupne ocjene
za 2. teorijski kolokvij: 3 boda (od ukupnih 8) je 1,88% (od mogućih 5%). 3/8=38%, smatra se da student nije kolokvirao i ne može dobiti dodatne bodove nego mora pristupiti pismenom dijelu ispita iz ovog dijela gradiva
za 3. teorijski kolokvij: 7 bodova (od ukupnih 7) je 5% (od mogućih 5%) dodaje se + 3,33% (od mogućih 3,33% završnog ispita) = 8,33% ukupne ocjene
za 1. praktični kolokvij: 18 bodova (od ukupno 20) je 13,5% (od mogućih 15%) dodaje se + 9% (od mogućih 10% završnog ispita) = 22,5% ukupne ocjene
za 2. praktični kolokvij: 5 bodova (od ukupno 20) je 3,75% (od mogućih 15%). 5/20=25%, smatra se da student nije kolokvirao i ne može dobiti dodatne bodove nego mora pristupiti pismenom dijelu ispita iz ovog dijela gradiva

Studenti su obavezni pristupiti polaganju pismenog dijela ispita iz onih dijelova gradiva koje nisu uspješno kolokvirali i ostvariti bodove kako je opisano u pismenom dijelu ispita.


Ocjenjivanje studenata vrši se primjenom ECTS (A-E) i brojčanog sustava (1-5) prema Pravilniku o studiju Sveučilišta u Rijeci (Članak 43a. paragraf (2)):

ocjena u brojčanom sustavu ECTS ocjena ocjenski bodovi
izvrstan (5) A 90 - 100%
vrlodobar (4) B 80 - 89,9%
dobar (3) C 70 - 79,9%
dovoljan (2) D 60 - 69,9%
dovoljan (2) E 50 - 59,9%
nedovoljan (1) FX 40 - 49,9%
nedovoljan (1) (neuspješan) F < 40%

Studenti koji sakupe 39,9 i manje ocjenskih bodova tijekom nastave nisu zadovoljili, odnosno ocjenjuju se ocjenom F i moraju ponovno upisati kolegij (Pravilnik o studiju Sveučilišta u Rijeci, Članak 43. paragraf (3)).

Studenti koji sakupe između 40 i 49,9 ocjenskih bodova svrstani su u ocjensku kategoriju FX i pruža im se prilika za jedan popravni ispit. Ako na tom popravnom ispitu zadovolje, dobivaju ocjenu E bez obzira na stupanj postignuća na popravnom ispitu (Pravilnik o studiju Sveučilišta u Rijeci, Članak 43. paragraf (3)).


1.3 Studentska povratna informacija i evaluacija kolegija
Rezultati svake pojedinačne obveze biti će stalno dostupni nakon ispunjavanja obveze na sustavu za učenje. Osim toga periodično će se objavljivati rezultati i na web stranicama Fakulteta nakon svakog kolokvija i ispitnog roka.
Uz kontinuirano praćenje rada studenata predviđa se provođenje evaluacije studenata i nastavnika, s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave. Također su predviđene periodičke revizije programa. U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna anketa u kojoj će studenti evaluirati kvalitetu održane nastave. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na kolokvijima i završnim ispitima.


2 DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU

2.1 Pohađanje nastave
Studenti ne moraju opravdavati svoje izostanke zato jer se izostanci ne dijele na opravdane i neopravdane izostanke.
Pohađanje nastave se boduje na slijedeći način:
prisutnost bodovi
20-30% 1
30-40% 2
40-50% 3
50-60% 4
60-70% 5
70-80% 6
80-90% 7
90-100% 8


2.2 Pismeni radovi
Pismeni rad se izrađuje na računalu prema zadanim parametrima oblikovanja dokumenta koji se boduju za udio u završnoj ocjeni. Naziv dokumenta je također određen dodjeljivanjem teme.
Rad se predaje u elektronskom obliku u zadanom terminu. Poželjno je sačuvati kopiju rada do izvršavanja svih obveza na kolegiju.

2.3 Kašnjenje i/ili neizvršavanje zadataka
Kašnjenje ili nepoštivanje vremenskih rokova za predaju pismenog uradka rezultira oduzimanjem 2% ukupne ocjene.
Pismeni kolokviji se pišu samo jednom tijekom semestra prema određenom terminu u kalendaru nastave.

2.4 Akademska čestitost
Akademska čestitost regulirana je sveučilišnim dokumentima:
"Etički kodeks sveučilišta u Rijeci"
"Etički kodeks za studente Sveučilišta u Rijeci"
Dokumenti su dostupni na mrežnim stranicama: www.uniri.hr (pod: Propisi i dokumenti)
Plagiranje je oblik akademskog nepoštenja pri kojem student kao svoj preda ili prezentira rad koji je napisala i predstavila neka druga osoba. Svaki student za koga se ustanovi da je predao plagirani pismeni rad, za njega dobiva 0 bodova.

2.5 Kontaktiranje s nastavnicama
Konzutacije se održavaju jednom tjedno u terminu koji je naveden na web stranicama Fakulteta i na vratima kabineta nastavnice ili putem Foruma na sustavu za učenje
U svako drugo vrijeme nastavnicu se može kontaktirati e-mailom na jasminka@ufri.hr

2.6 Informiranje o predmetu
Informacije o predmetu (podsjetnici o datumima kolokvija, ispita, predaje zadataka i sl.) objavljivati će se u sklopu sustava za učenje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grundler, D., Blagojević, L. (2007.) Informatika 1. Zagreb: Školska knjiga Gvozdanić, et al (2005.) Informatika/računalstvo 1 i 2. Varaždin: PRO-MIL Grundler, D. (2004.) Kako radi računalo, Varaždin: PRO-MIL
Preporučena literatura:
2. Šavle, S. (2004), MS Word 2003. Rijeka:Adamić. Šavle, S. (2003), MS Excel 2003. Rijeka: Adamić Priručnik za stjecanje europske računalne diplome, (2007.), Zagreb, KING ICT
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu