Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika glazbene kulture I
Kratica: MGK1-4POOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. mr. sc. Renata Sam Palmić
Izvođači: Prof. mr. sc. Renata Sam Palmić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: SADRŽAJ PREDMETA
Sadržajima u kolegiju Metodika glazbene kulture I prilazi se holistički, sinkronijski i s elementima dijakronijskog pristupa na temelju slušne i vokalne reprodukcije glazbe te drugih glazbenih i korelativnih aktivnosti:
1. Upoznavanje studenata s kolegijem Metodika glazbene kulture i područjem glazbene u predškolskom odgojno-obrazovnom radu. Upoznavanje studenata literaturom i hodogramom u nastavi koji se odnose na realizaciju njihovih obveza do kraja semestra.
2. Cilj i zadaci glazbenog odgoja i obrazovanja u predškolskom odgoju.
3. Određenja glazbe, vrste glazbe.
4. Raznoliki pristupi glazbi i glazbenim djelima primjerenih dječjim mogućnostima percepcije.
5. Vrste glasova i instrumenata. Vrste glazbe prema načinu izvođenja.
6. Glazbeni razvoj djeteta od rođenja do kraja treće godine.
7. Glazbeni razvoj djeteta od četvrte godine do polaska u školu.
8. Glazbena odgojno-obrazovna područja, aktivnosti i sadržaji.
9. Glazbeni sadržaji u vokalnoj glazbi i glazbeni oblici u instrumentalnoj glazbi (primjereno gl. odgojno-obrazovnoj praksi).
10. Pjesma za dijete i dječja pjesma.
11. Brojalica: igra, igračka, određenje brojalice, vrste b. prema načinu izvođenja, vrste b. prema sadržaju.
12. Glazbena odgojno-obrazovna interakcija: dijete ? glazba ? odgojitelj = glazbena situacija i gl. komunikacija. Kompetencije, glazbene kompetencije, ponašajne kompetencije u glazbenom posredovanju odgojitelja.
13. Glazbeni doživljaj i glazbena spoznaja = doživljajna spoznaja glazbe.
14. Dječji doživljaj vokalne i instrumentalne glazbe.
15. Priprema za ispit.

OBVEZE STUDENATA:
Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p i v) Školskih sati: 45 Udio u ECTS:_1_ Udio u ocjeni: 10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Osim redovnog i aktivnog sudjelovanja u nastavi (predavanjima i vježbama) studenti su obvezni pripremiti se za nastavni sat što ima 10% udjela u dobivanju konačne ocjene.

Vježbe Sati (procjena): 15 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni: 20_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Vježbe se odnose na zadane i realziranje usmene i pismene glazbeno-praktične zadatke (vokalizacija, ritam, postava glasa, pjevanje prema notnom zapisu, izbor i priprema primjera, a vista pjevanje, transponiranje pjesme, glazbena analiza pjesme) što iznosi 20% udjela u dobivanju konačne ocjene.

Esej Sati (procjena): Udio u ECTS: Udio u ocjeni:__%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Istraživanje Sati (procjena): Udio u ECTS: Udio u ocjeni:__%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Projekt Sati (procjena): Udio u ECTS: Udio u ocjeni:__%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Referat Sati (procjena): Udio u ECTS: Udio u ocjeni:__%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Praktični rad Sati (procjena): Udio u ECTS: Udio u ocjeni:__%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:

Ostali samostalni zadaci Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1,5 Udio u ocjeni:_40_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Ostali samostalni zadaci odnose se na melodijsko-ritmičku analizu pjesama, transponiranje melodije, analizu odnosa teksta i ritma (akcentuacija slogova riječi) u jezičnom standardu i dijalektu, priprema pjesme za prezentaciju na vježbama, izrada brojalice i pjesme,što iznosi 40% udjela u ocjeni i 1,5 ECTS.


Završni ispit: pismeni Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni:_15_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Završni pismeni ispit sastoji se od otvorena i zatvorena tipa pitanja, pri čemu 50% točnih odgovora ima prolaznu ocjenu dovoljan (2).
Završni ispit: usmeni Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni:_15_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Završni usmeni ispit sastoji se od tri tematska dijela: 1. glazbeno-teorijsko pitanje (uz analizu primjera), 2. Glazba kao umjetnost i 3. Glazba kao odgojno-obrazovno područje. Studentu se odmah po položenom ispitu priopćuje konačna ocjena.
1.1 Kontinuirano i završno vrednovanje obveza studenata/studentica:
- Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi ( p i v)
Osim redovitog i aktivnog sudjelovanja u nastavi (predavanjima i vježbama) te izvršavanju tekućih nastavnih obveza, studenti se obvezuju na samostalan rad/vježbe i slušanje glazbe primjerene glazbeno-perceptivnim mogućnostima djeteta, što iznosi 1 ECTS i 10% udjela konačne ocjene.

- Vježbe
Vježbe su pismene i usmene (vokalizacija i ritam) i odnose se na samostalan i grupni rad u realiziranju glazbenih zadataka, što iznosi 20% udio za dobivanje ocjene i 0,5 ECTS.

- Ostali samostalni zadaci odnose se na melodijsko-ritmičku analizu pjesama, transponiranje melodije, analizu odnosa teksta i ritma (akcentuacija slogova riječi) u jezičnom standardu i dijalektu, što iznosi 20% udjela u ocjeni i 1 ECTS
- Završni ispit sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.
Završni ispit je pismeni i usmeni. Završni ispit naslanja se na predavanja, vježbe, obvezne i dodatne izvore literature, izvršenih individualnih pismenih vježbi i prakstičnog rada. Završni ispit ima 30% udio u ocjeni i 1 ECTS
Pismeni dio završnog ispita sastoji se od 10 pitanja, pri čemu 50% točnih odgovora ima prolaznu ocjenu i ima 15% udjela u ocjeni završnog ispita.
Usmeni dio ispita sastoji se iz propitivanja teorijskog znanja koji se nadovezuje na pismeni dio ispita, a odnosi se na samostalno zaključivanje, povezivanje sadržaja u funkciji ostvarivanja zadataka i ciljeva kolegija i ima 15% udjela u ocjeni završnog ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta, Rijeka: Glosa 2. Jurišić, G. & Sam, R. (2002) Brojalica, snažni glazbeni poticaj, Rijeka: Adamić 3. Manasteriotti, V. (1978) Prvi susreti dejteta s muzikom, Zagreb: Školska knjiga. 4. Čudina-Obradović (1990) Nadarenost, razumijevanje, prepoznavanje i razvijanje, Zagreb: Školska knjiga. DODATNA: 1. Njirić, N. (2001) Put do glazbe, odabrana poglavlja, Zagreb: Školska knjiga 2. Lučić, K. (2008) Prožimanje riječi, slike i glazbe, poglavlja; str. 185-202., Zagreb: Školska knjiga. 3. Internet mreža...
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu