Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik II
Kratica: EJ2-2USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 15(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. mr. sc. Ester Vidović
Izvođači: Pred. mr. sc. Ester Vidović ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Sadržaj predmeta: Tekstovi iz poidručja struke i oni koji govore o struci(pristupi ranom učenju, karakteristike idealnog učitelja, utjecaj roditelja na učeničku percepciju nastavnog programa ) kao i tekstovi koji se odnose na kulturu i civilizaciju zemalja engleskog govornog područja( kultura, umjetnost, književnost)
Gramatički dio obuhvaća obradu zavisnih rečenica ( kondicionalne rečenice, vremenske i namjerne zavisne rečenice, kompleksnijih gramatičkih struktura kao što su izražavanje hipoteza u prošlosti i sadašnjosti, modalne glagole, neupravni govor, slaganje vremena, infinitive/gerund, frazalni glagoli, prijedlozi). Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika i definiranje jezične strukture, te analizu jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinjem jeziku.

Engleski jezik 2 je korelativan s ostalim predmetima iz programa studija vezanim uz engleski jezik (Engleski jezik 1, Anglosaksonski svijet, Rano učenje stranog jezika, Teorije učenja stranog jezika) i hrvatski jezik (Hrvatski jezik 1 i 2) radi usporedivosti leksičkih i gramatičkih struktura, posebno pri vježbama prevođenja u cilju razvijanja kompetencija u području jezične vještine razumijevanja.

Opće kompetencije: pretraživanje literature i tiska na engleskom jeziku, razvoj kritičkog mišljenja pri poticanju studenata na sudjelovanje u raspravama na određenu temu
Specifične kompetencije: analizirati specijalističke članke i izvan područja vlastitog interesa, uočiti gramatičke principe neophodne za korektno razumijevanje jezika u tekstovima, primijeniti usvojeno znanje iz područja vokabulara i gramatike pri analizi tekstova, izraditi prikaz i sudjelovati u diskusijama na određenu temu.

Obaveze studenata, praćenje i ocjenjivanje:
Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi: Šk. sati 45, ECTS bodova 1,30, udio u ocjeni 20%,
prikaz: sunčanih sati 10, ECTS bodova 0,50, udio u ocjen 20%, kolokviji i priprema za kontinuiranu provjeru znanja:sunčanih sati 45, ECTS bodova 1,30, udio u ocjeni 30%, Završni ispit - pismeni: sunčanih sati 10, ECTS bodova 0,60, udio u ocjeni: 20% završni ispit - usmeni: sunčanih sati10, ECTS bodovi 0,30, udio u ocjeni 10%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura: Alujević - Marasović M.(2003)English for Educators.Split: Teachers9 College, University of Split, str. 37 - 64 Sharman E.(2006)Accross Cultures, Longman, str. 77-159 Thomson,A.J,Marinet,A.V.(1986)A Practical English Grammar, OUP Dodatna: Filipović,R.(1988) An Outline of English Grammar, Zagreb,Školska knjiga Bujas,Ž.(1999)Veliki hrvatsko- engleski i englesko - hrvatski rječnik, zagreb, Globus Izbor tekstova iz novina, časopisa, školskih knjiga
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Engleski jezik I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu