Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik II
Kratica: G-HJ2-UOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Diana Stolac
Izvođači:
Opis predmeta: 1 PREDUVJETI I KORELATIVNOST
1.1 Očekivane opće i specifične kompetencije studenata/studentica pri upisu predmeta
- Temeljna razina predznanja predviđenog programom kolegija Hrvatski jezik I.
- Temeljne komunikacijske sposobnosti
- Osnove informatičke pismenosti
1.2 Preduvjeti
- Da bi student mogao upisati Hrvatski jezik II. (predmet slijednik), mora ispuniti sve obveze predviđene programom Hrvatskog jezika I. (predmet prednik)
1.3 Korelativnost i korespodentnost predmeta:
- Program je korespondentan s kolegijem Hrvatski jezik I.
- Program je korelativan s kolegijima Metodika hrvatskog jezika I., II. i III., Dječja književnost, Medijska kultura kao i s književno-jezičnim modulom i modulom slobodnih aktivnosti.
2 CILJEVI, METODE I ISHODI
2.1 Opće kompetencije
- Razvijanje sposobnosti pravilne uporabe hrvatskoga standardnog jezika u govorenju i pisanju
- Razvijanje sposobnosti samostalne jezično-gramatičke i stilističke analize tekstova
- Razvijanje interesa za jezičnu raznolikost u okviru poznavanja hrvatskih dijalektalnih sustava i povijesnog razvoja hrvatskog jezika
- Razvijanje svijesti o potrebi cjeloživotnog učenja hrvatskog jezika
Metode i načini poticanja razvoja općih kompetencija:
- Rad na tekstu (tvorbena, sintaktička, leksička i stilistička analiza)
- Izlaganje rezultata samostalnog rada
- Istraživanje
- Čitanje radova na temu jezične problematike
- Razgovor, polemika
2.2 Specifične kompetencije
Usvajanje i razumijevanje tvorbene norme hrvatskoga standardnog jezika
Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
- Predavanje
- Prezentacija
- Analiziranje
- Razgovor
- Polemika (iznošenje kritičkog mišljenja)
- Rad na tekstu (samostalno, u paru, u skupinama)
- Istraživanje tvorbene problematike u stručnoj literaturi
Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta:
- Primjena usvojenih pravila o tvorbi riječi u hrvatskom standardnom jeziku (obrazloženje tvorbenih načina po vrstama riječi/sufiksalna, prefiksalna, prefiksalno-sufiksalna, složeno-sufiksalna tvorba, slaganje, srastanje, preobrazba; analiziranje glasovnih promjena do kojih dolazi pri tvorbi riječi, poznavanje tvorbe skraćenica)
- Uočavanje odmaka od standardnojezičnih tvorbenih normi u pismenom i usmenom iskazu/korigiranje pogrešaka
- Provjera znanja i vrednovanje provodi se kolokvijem (koji objedinjuje gradivo tvorbene i sintaktičke norme hrvatskog standardnog jezika) i pismenim ispitom (npr. prepoznavanje tvorbenih načina, uočavanje tvorbenih nepravilnosti?)
Usvajanje i razumijevanje sintaktičke norme hrvatskoga standardnog jezika
Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
- Predavanje
- Prezentacija
- Analiziranje
- Razgovor
- Polemika (iznošenje kritičkog mišljenja)
- Rad na tekstu (samostalno, u paru, u skupinama)
- Istraživanje sintaktičke problematike u stručnoj literaturi
Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta:
- Primjena usvojenih sintaktičkih pravila u hrvatskom standardnom jeziku (analiziranje sintaktičke službe i značenja vrsta riječi, padeža, apsolutne i relativne uporabe glagolskih oblika; analiza gramatičkog ustrojstva rečenice: subjekt, predikat, objekt, priložne oznake, atribut, apozicija; analiziranje vrsta rečenica: nezavisnosložene/sastavne, suprotne, rastavne; zavisnosložene rečenice/predikatne, subjektne, objektne, priložne/mjesne, vremenske, načinske, uzročne, posljedične, namjerne, pogodbene, dopusne; atributne; mnogostruko složene rečenice; uočavanje i analiziranje preoblika gramatičkog ustrojstva; prepoznavanje i analiziranje tipova reda riječi)
- Provjera znanja i vrednovanje provodi se kolokvijem (objedinjuje gradivo tvorbene i sintaktičke norme hrvatskog standardnog jezika) i pismenim ispitom (npr. provođenje analize gramatičkog ustrojstva rečenice, prepoznavanje vrsta rečenica, uočavanje gramatičkih nepravilnosti?)
Usvajanje i razumijevanje leksičke norme hrvatskoga standardnog jezika
Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
- Predavanje
- Prezentacija
- Komparacija
- Razgovor
- Polemika (iznošenje kritičkog mišljenja)
- Rad na tekstu (samostalno, u paru, u skupinama)
- Istraživanje leksičke problematike u stručnoj literaturi
Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta:
- Primjena usvojenih leksičkih pravila i leksikološke terminologije u hrvatskom standardnom jeziku (komparacija jednoznačnih i višeznačnih leksema; analiziranje leksičko-semantičkih pojava/sinonimija, homonimija, antonimija, frazeologija; prepoznavanje i analiziranje prostorno i vremenski raslojenih leksema/dijalektalizmi; uočavanje razlike između arhaizama i historizama; prepoznavanje vrsta posuđenica i razumijevanje njihove uloge u hrvatskom standardnom jeziku; uočavanje uloge anglizama i internacionalizama u hrvatskom standardnom jeziku; analiziranje onomastičke građe/antroponimija, toponimija)
- Provjera znanja i vrednovanje provodi se kolokvijem (koji objedinjuje gradivo leksičke norme hrvatskog standardnog jezika, gradivo iz povijesnog razvoja hrvatskog jezika i narječja) i pismenim ispitom, npr. prepoznati vrstu leksičko-semantičke pojave, odrediti osnovno i preneseno značenje višeznačnim leksemima, prepoznati vrste prostorno i vremenski raslojenih leksema?
Usvajanje i razumijevanje stilističke norme hrvatskoga standardnog jezika
Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
- Predavanje
- Prezentacija
- Analiziranje
- Izrada jednostavnijih oblika administrativnog stila
- Razgovor
- Polemika (iznošenje kritičkog mišljenja)
- Rad na tekstu (samostalno, u paru, u skupinama)
- Istraživanje različitih stilova u tiskanim medijima
- Pretraživanje internetskih stranica na temu stilističkih zanimljivosti
- Čitanje stručne literature vezane za stilističku problematiku
Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta:
- Prepoznavanje i analiziranje tekstova pisanih različitim funkcionalnim stilovima hrvatskog jezika (razlikovanje književnoumjetničkog, razgovornog, publicističkog, administrativnog i znanstvenog funkcionalnog stila, uključujući njihove podvrste)
- Samostalno pisanje prijave na zamišljeni natječaj, životopisa, posjetnice
- Poznavanje forme pravilnog pisanja seminarskog rada, navođenja literature
- Analiziranje novinskih naslova, stila reklame
- Provjera znanja i vrednovanje provodi se esejem (tematika eseja može biti raznolika, npr. jezik medija, jezik javne uporabe, odabrana onomastička građa, hrvatski kulturni spomenici, žargon i sl.)

Usvajanje i razumijevanje spoznaja iz povijesnoga razvoja hrvatskoga standardnog jezika
Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
- Predavanje
- Prezentacija
- Razgovor
- Polemika (iznošenje kritičkog mišljenja)
- Rad na tekstu (samostalno, u paru, u skupinama)
- Pretraživanje internetskih stranica sa sadržajima vezanim uz povijest hrvatskog jezika i najstarije spomenike hrvatske kulture
- Čitanje stručne literature vezane za problematiku povijesti hrvatskog jezika
Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta:
- Poznavanje i razumijevanje najznačajnijih podataka iz povijesti hrvatskog jezika (najstariji spomenici, pisma/glagoljica, bosančica, latinica; početci i razvoj standardizacije jezika; ilirizam; filološke škole; jezična previranja u 20. st.; razdoblja u povijesti hrvatskoga jezika; rječnici hrvatskog jezika; gramatike i pravopisi)
- Provjera znanja i vrednovanje provodi se kolokvijem (koji objedinjuje gradivo leksičke norme hrvatskog standardnog jezika, gradivo iz povijesnog razvoja hrvatskog jezika i narječja) i pismenim ispitom, npr. poznavanje razdoblja hrvatskog jezika, ključnih godina, jezikoslovaca, gramatika, pravopisa, rječnika, spomenika, pisama?
Usvajanje i razumijevanje spoznaja o narječjima hrvatskoga jezika
Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
- Predavanje
- Prezentacija
- Komparacija
- Razgovor
- Polemika (iznošenje kritičkog mišljenja)
- Rad na tekstu (samostalno, u paru, u skupinama)
- Čitanje tekstova različitih narječja
Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta:
- Prepoznavanje različitih narječja hrvatskog jezika (štokavsko, kajkavsko, čakavsko)
- Uočavanje i analiziranje jezičnih specifičnosti svakog od triju narječja
- Poznavanje mjesta prostiranja svakog od narječja
- Fonološka, morfološka, sintaktička, leksička analiza tekstova pisanih različitim narječjima (glasovi, morfološke osobitosti, sintaktičke konstrukcije, leksik, refleks jata)
- Provjera znanja i vrednovanje provodi se kolokvijem (koji objedinjuje gradivo leksičke norme hrvatskog standardnog jezika, gradivo iz povijesnog razvoja hrvatskog jezika i narječja) i pismenim ispitom, npr. prepoznavanje narječja, jezičnih osobitosti, prostiranja?
2.3 Sadržaj predmeta:
- Tvorba riječi; tvorbeni načini
- Sintaktičko ustrojstvo hrvatskoga jezika
- Gramatičko, obavijesno i sadržajno ustrojstvo rečenice. Preoblike gramatičkog ustrojstva rečenice
- Povezivanje rečenica; red riječi; vrste rečenica
- Leksičko ustrojstvo hrvatskoga standardnog jezika. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Tipovi značenja (sinonimija, antonimija, homonimija); raslojenost leksika. Jezično posuđivanje
- Hrvatski dijalekti. Odnos hrvatskih dijalekata i hrvatskoga standardnog jezika
- Povijest hrvatskoga standardnog jezika- kratak pregled
- Čimbenici jezične kulture, jezična djelatnost, funkcionalni stilovi hrvatskog standardnog jezika.
- Fonološka, morfološka, sintaktička, leksička, stilistička analiza tekstova pisanih različitim funkcionalnim stilovima, hrvatskim standardnim jezikom te dijalektima.
2.4 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje:
Redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi; sudjelovanje u gramatičkim i stilističkim vježbama; pismeno i usmeno izlaganje rezultata vježbi; pisanje 2 kolokvija, pisanje i izlaganje 1 eseja, pismeni ispit
Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi
(sudjelovanje razgovorom na predavanjima; rad na tekstu, provođenje gramatičke, stilističke i leksičke analize na satovima vježbi-uz pomoć ili bez priručnika- obrazlaganje rezultata jezične analize) Školskih sati:
60 (2+2+0) Udio u ECTS: 1,5 Udio u ocjeni: 15%
Esej (pripremanje za pisanje eseja, proučavanje literature na dobivenu temu, konzultiranje s nastavnikom, pisanje i izlaganje eseja) Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni: 15%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Kolokviji i priprema za kont. provjeru znanja
(usvajanje tvorbenih, sintaktičkih, leksičkih, stilističkih pravila hrvatskog standardnog jezika; jezične vježbe, rad na tekstu; usvajanje podataka vezanih za povijesni razvoj hrvatskog jezika i narječja, konzultiranje s nastavnikom, pisanje kolokvija) Sati (procjena): 60 Udio u ECTS: 2,5 Udio u ocjeni: 40%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Završni ispit: pismeni (učenje, primjena pravila, vježbe na tekstu, ponavljanje, konzultacija, pisanje završnog ispita) Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni: 30%
2.5 Literatura (izvori za učenje)
Obavezna:
2.9.1. Moguš, M. (1993), Povijest hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb. Nakladni zavod Globus.
2.9.2. Hudeček, L., Mihaljević, M., Pilić, J. (2001), Hrvatski jezik IV (udžbenik iz hrvatskoga jezika za IV. razred gimnazije). Zagreb. Profil.
2.9.3. Silić, J.-Pranjković, J. (2005), Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb. Školska knjiga. (Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika)
2.9.4. Škarić, I.(1988), U potrazi za izgubljenim govorom. Zagreb. Školska knjiga.(I. Kultura i govor)
2.9.5. Težak, S.-Babić, S, (2005), Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb. Školska knjiga.
Dodatna:
2.9.6. Barić, E. i dr. (1995), Hrvatska gramatika. Zagreb. Školska knjiga.
2.9.7. Frančić, A.-Hudeček, L.-Mihaljević, M. (2007), Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku. Zagreb. Hrvatska sveučilišna naklada.
2.9.8. Ham, S. (2002), Školska gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb. Školska knjiga.
Vince, Z. (1990), Putovima hrvatskoga književnog jezika. Zagreb. Nakladni zavod Matice hrvatske.
2.9.9. Časopis Jezik
KALENDAR PREDAVANJA U AKADEMSKOJ 2008/2009. GODINI

Tjedan Datum Tema Izvršitelji Izvori Pojašnjenja
1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, ciljevi, način rada, obveze studenata; upoznavanje s DINP-om
Uvodno seminar: inicijalni sintaktički test P: Diana Stolac
S: Ivanka Dejanović DINP Po potrebi: mjesto izvođenja, specifični zahtjevi i sl.
2. Sintaksa: određenje; rečenica; preoblike rečenice; povezivanje rečenica;
Gramatičko, obavijesno i sadržajno ustrojstvo rečenice Lit.
2.9.5. (str. 227-255)
2.9.3. (str. 261-284)

3. Predikat; vrste predikata; predikatne kategorije; kategorija vremena/relativna i apsolutna uporaba glagolskih oblika Lit.
2.9.5. (str. 227-255; 301-305)
2.9.3. (str. 285-293)
2.9.8. (str. 109-114)
4. Subjekt: slaganje s predikatom, neizrečeni ili skriveni subjekt; sročnost; besubjektne rečenice Lit.
2.9.5. (str. 227-225; 287-290)
2.9.3. (str. 293-299)
2.9.8. (str. 115-118)
5. Priložne oznake: vrste, uloga; odnos prema predikatu Objekt: vrste (izravni, neizravni, prijedložni); glagoli i objekt; predikat i objekt
Atribut i apozicija: značajke, vrste riječi u službi atributa i apozicije Lit.
2.9.5. (str. 227-255)
2.9.3. (str. 299-314)
2.9.8. (str. 119-135)

6. Preoblike gramatičkog ustrojstva rečenice: nijekanje, pitanje, usklik, zahtjev, pasiv, obezličenje; višestruko preoblikovane rečenice
Rečenica: određenje, vrste; složene rečenice; nezavisno složene rečenice(reč. niz, sastavne, rastavne, suprotne, isključne, zaključne) Lit.
2.9.5. (str. 255-280)
2.9.3. (str. 315-328)
2.9.8. (str. 136-140)


7. Zavisno složene rečenice: predikatne, subjektne, objektne, atributne
Zavisno složene priložne rečenice: mjesne, vremenske, načinske, uzročne, namjerne, posljedične, pogodbene, dopusne
Red riječi u rečenici; uloga padeža u rečenici Lit.
2.9.5. (str. 255-280; 283-301)
2.9.3. (str. 329-362)
2.9.8. (str. 141-160)
8. Tvorba riječi: tvorbena analiza, tvorbeni načini /tvorba imenica Lit.
2.9.5. (str. 167-206)
9. Tvorba pridjeva, glagola i priloga Lit.
2.9.5. (str. 206-227)
10. Leksikologija: jednoznačnost i višeznačnost leksema; sinonimija, homonimija, antonimija; vremenska i područna raslojenost leksika; leksičko posuđivanje; frazemi Lit.
2.9.2.
11. Leksikografija: hrvatski rječnici u povijesnom kontekstu; natuknica/lema Lit.
2.9.2.;
2.9.1;
2.9.9. (str. 60-66)
12. Hrvatska narječja: odnos dijalekata i hrvatskog standardnog jezika; prostiranje, jezične značajke Lit.
2.9.5. (str. 17-30)
2.9.9. (str. 25-58)
2.9.7. (str. 11-16)
13. Povijest hrvatskog standardnog jezika- kratak pregled po razdobljima/najvažniji jezični spomenici Lit.
2.9.1.
2.9.5. (str. 12-17)
2.9.9. (str. 193-229)
14. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika: književno-umjetnički, razgovorni, administrativni, novinarski/publicistički, znanstveni Lit.
2.9.2.
2.9.3. (str. 375-390)
2.9.5. (str. 30-42)
2.9.4.
2.9.7. (str. 30-290)
15. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 2.9.1. Moguš, M. (1993), Povijest hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb. Nakladni zavod Globus. 2.9.2. Hudeček, L., Mihaljević, M., Pilić, J. (2001), Hrvatski jezik IV (udžbenik iz hrvatskoga jezika za IV. razred gimnazije). Zagreb. Profil. 2.9.3. Silić, J.-Pranjković, J. (2005), Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb. Školska knjiga. (Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika) 2.9.4. Škarić, I.(1988), U potrazi za izgubljenim govorom. Zagreb. Školska knjiga.(I. Kultura i govor) 2.9.5. Težak, S.-Babić, S, (2005), Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb. Školska knjiga. Dodatna: 2.9.6. Barić, E. i dr. (1995), Hrvatska gramatika. Zagreb. Školska knjiga. 2.9.7. Frančić, A.-Hudeček, L.-Mihaljević, M. (2007), Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku. Zagreb. Hrvatska sveučilišna naklada. 2.9.8. Ham, S. (2002), Školska gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb. Školska knjiga. Vince, Z. (1990), Putovima hrvatskoga književnog jezika. Zagreb. Nakladni zavod Matice hrvatske. 2.9.9. Časopis Jezik
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu