Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća pedagogija
Kratica: OPED-1ROOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači: V. pred. dr. sc. Renata Čepić ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi i zadaci kolegija u funkciji su širenja teoretske i praktične osnove za rad u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i oobrazovanja. Osnovni cill kolegija je upoznati studente s vodećim teorijama, konceptima i dimenzijama odgoja i obrazovanja (uz uvažavanje povijesnog gledišta i perspektiva budućeg razvoja) te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju i obrazovanju.

Sadržaj predmeta
Antropologijski, biologijski, filozofski, sociologijski, psihologijski, pedagogijski aspekt odgoja; Osnovni pedagoški pojmovi/koncepti u pedagogiji; Društveno-povijesna dimenzija pedagogije (povijesna i tradicijska određenja); Temeljne odrednice pedagogijske znanosti (odnos pedagogijske teorije i prakse, predmet, zadaci i metode pedagogije, pedagogijske grane ili discipline, pedagogija i druge znanosti); Fenomen odgoja (Intencionalni i funkcionalni odgoj, odgoj u širem i užem značenju, podjela odgoja); Struktura odgojnog procesa (odgojni ideali, odgojni ciljevi, odgojna sredina, vrtić/škola kao odgojna sredina); Temeljna odgojna područja ? određenja, smisao, svrha i zadaci, sadržaj i putovi realizacije; Opća načela, odgojne metode i odgojna sredstva; Odgojno-obrazovna komunikacija (priroda i vrste odgojno-obrazovne komunikacije); Pojmovna određenja, klasifikacija i razvoj vrijednosti u odgoju; Odgojno-obrazovne ustanove kao organizacije koje uče; Profesija odgajatelja/učitelja i suvremena odgojno-obrazovna praksa; Istraživanja odgojne stvarnosti; Odgoj za budućnost; Cjeloživotno obrazovanje odgajatelja/učitelja- različite perspektive

Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje:
- Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p, v i s) Udio u ocjeni: 5%
Vrednuje se redovitost i aktivnost sudjelovanja u nastavi, kao i u terenskoj nastavi što ima 5% udio na dobivanje konačne ocjene. Svaki izostanak s nastave rezultirat će oduzimanjem 1% ECTS bodova od ukupnog udijela ECTS bodova u pohađanju nastave.
-Seminarski rad Udio u ocjeni: 10%
Ispis pisane prezentacije seminarskog rada i PowerPoint prezentacije predaje se tjedan dana prije predviđenog termina prezentacije rada (u vrijeme održavanja konzultacija). Finalna verzija predaje se na CD ili disketi nakon realiziranih konzultacija s nastavnikom i izvršenih eventualnih korekcija rada.
-Samostalni praktično-istraživački rad Udio u ocjeni: 15%
Samostalni teorijski i praktično-istraživački rad uključuje dva zadatka: prvi, teorijski i drugi, praktično - istraživački zadatak. Student je obvezan analizirati jedan teorijski pedagoški problem - prikaz jednog članka iz pedagogijskog časopisa ili napisati pedagoški esej na zadanu temu (1. zadatak) i samostalno analizirati jedan pedagoški problem na osnovi provedenoga intervjuiranja, anketiranja itd.(2. zadatak) što iznosi 2 ocjene ili ukupno 15% konačne ocjene). Student je obvezan realizirati zadane vježbe. Usmenom prezentacijom realiziranih vježbi mogu se ostvariti bonus bodovi (do 1% ECTS boda).
Kolokviji i priprema za kont. provjeru znanja Udio u ocjeni: 40%
Studenti su obvezni pristupiti dvama kolokvijima (međuispitima) što iznosi 2 ocjene što iznosi oko 40 % konačne ocjene. Kolokvijima/međuispitima provjerava se znanje zaokruženih cjelina gradiva tijekom nastave te uključuju pitanja iz obveznih izvora učenja te predavanja. Kolokviji se polažu samo pisano
-Završni ispit: pismeni Udio u ocjeni: 15%
Završni pismeni ispit - 1 ocjena- 15 % konačne ocjene. -Završnom ispitu mogu pristupiti svi studenti koji su tijekom nastave na kolegiju postigli 40% i više ocjenskih bodova na studiju Predškolskog odgoja; Ispitni prag na završnom ispitu ne može biti manji od 50% uspješno rješenih zadataka. Student koji nije ostvario ispitni prag na završnom ispitu ocjenjuje se negativnom ocjenom i ne može steći ECTS bodove.
Završni pisani dio ispita odnosi se na obvezne i dodatne izvore učenja te predavanja i podrazumijeva integraciju stečenih znanja. Na završnom pisanom ispitu student odgovara na tri-pet pitanja i može max. dobiti 15 ocjenskih bodova. Završni pisani dio ispita (60% i više uspješno riješenih zadataka) može biti osnova za oslobađanje od usmenog dijela ispita.
-Završni ispit: usmeni Udio u ocjeni: 15%
Tijekom usmenog dijela završnog ispita ocjenjuje se kvaliteta analiziranja i sintetiziranja stečenih spoznaja što je 1 ocjena - 15 % konačne ocjene. Student odgovara na tri pitanja, a za usmeni odgovor na svako pitanje može max. dobiti od 0-5 bodova.

Ostale važne napomene u okviru kolegija Pedagogija temeljene na čl.49. Pravilnika
1.Studenti koji su koji su tijekom nastave na kolegiju postigli 40% i više ocjenskih bodova i pritom ostvarili 60% i više uspješno riješenih zadataka na oba kolokvija mogu biti potpuno oslobođeni od završnog pisanog i usmenog dijela ispita.
2.Studenti koji su koji su tijekom nastave na kolegiju postigli 40% i više ocjenskih bodova i pritom nisu ostvarili propisani minimalni uspjeh na jednom ili oba kolokvija (manje od 50% uspješno riješenih zadataka) dužni su pristupiti završnom pisanom i usmenom dijelu ispita.
3.Završni pisani dio ispita (60% i više uspješno riješenih zadataka) može biti osnova za oslobađanje od usmenog dijela ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna literatura: 1.Giesecke, H. (1993), Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa. Obvezna poglavlja: - Intencionalno i funkcionalno učenje, str.54-55. - Socijalizacija i odgoj, str. 58-59. - Uloga odgojne znanosti, str. 81-83. - Naukovne institucije i polja učenja, str. 91-118. - Teorija i praksa, str. 153-158. 2.Gudjons, H. (1994), Pedagogija ? temeljna znanja. Zagreb: Educa. Obvezna poglavlja: - Podjela znanosti o odgoju, str. 17-24. - Pravci znanosti o odgoju, str. 29-39. - Odgoj i obrazovanje, str. 143-169. - Suvremeni zahtjevi pedagogije, str.261-270. 3.Lenzen, D. (2002), Vodič za studij znanosti o odgoju. Zagreb: Educa. Obvezna poglavlja: - Koncepcije znanosti o odgoju, str. 126-166. - Osnovni pedagoški procesi, str. 167-211. 4.Mijatović, A. (ur.) (1999), Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško ? književni zbor. Obvezna poglavlja: - Odabrane ideje alternativnih škola, str. 52-62 i str.71-76. - Pedagogijska znanost i njezina određenja, str. 103-111. - Svrha i zadaće odgoja i obrazovanja, str. 132-147. - Temeljne zakonitosti obrazovanja i odgoja, str. 151-154. - Teleološke zakonitosti obrazovanja i odgoja, str. 155-156. - Sustav cjeloživotnog odgoja i obrazovanja, str. 436-441. - Futurološka pedagogija, str. 582-605. 5.Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N. (ur.), (2007), Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (svezak 1. i svezak 2.), Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko drušvo (odabir dva članka). Dodatna literatura: 1.Hentig, v. H. (1997) Humana škola: Škola mišljenja na nov način. Zagreb: Educa. 2.Hentig, v. H. (2007), Kakav odgoj želimo? Zagreb: Educa. 3.Hentig,H. (2008), Što je obrazovanje? Zagreb: Educa. 4.Mrnjaus, K. (2008), Pedagoška promišljanja o vrijednostima, Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci. Napomena: Studenti su obvezni odabrati jedan izvor iz dodatne literature.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu