Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziologija
Kratica: KIN-2ROOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Aleksandra Pejčić
Izvođači: Davor Juriša ( Seminar )
Opis predmeta: SADRŽAJA PREDMETA:
Pojam, definicije i razvoj kineziologije. Kineziološke pojave i zakonitosti. Struktura kineziologijske znanosti. Samosvojnost i odnos kineziologije i drugih znanosti. Predmet i metode istraživanja u kineziologiji. Mjerni instrumenti i mjerenja u kineziologiji u području primijenjene kineziologije (edukacije) u predškolskom odgoju. Motorička znanja. Raznovrsnost i stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razine osobina i sposobnosti, stanje zdravlja i odgojni efekti. Upravljanje kineziološkim transformacijskim procesima, parametri upravljanja procesa vježbanja. Definiranje cilja procesa vježbanja. Neposredni i posredni ciljevi procesa vježbanja. Pojam i elementi stanja subjekta, vrste stanja subjekta. Endogeni i egzogeni faktori ograničenja kao čimbenici upravljanog procesa vježbanja. Zakonitosti krivulja razvoja sposobnosti i osobina. Programiranje upravljanog procesa vježbanja - izbora i distribucija sadržaja rada, volumen opterećenja i izbor modaliteta rada. Sustav kontrole usvojenosti motoričkih znanja, osobina, sposobnosti i zdravlja. Utjecaj procesa vježbanja na ljudski organizam. Kretanje kao čimbenik filogenetskog i ontogenetskog razvoja i kao faktor kulture življenja.

OBVEZE STUDENATA:
Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (2p, 0v i 1s)
Prisustvovanje na predavanjima i seminarima. Aktivno učestvovanje na nastavi: uključivanje u raspravu, navođenje primjera iz prakse.
Školskih sati: 45 Udio u ECTS:0,8 Udio u ocjeni: 20%
Seminarski rad
Korištenje literature, interneta, navođenje primjera, izrada tablica i grafikona. Jasan i razumljiv način prezentacije. Sposobnost vođenja rasprave, analize i zaključivanje.
Sati: 15 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni:15%

Istraživanje
Mjerenje antropoloških obilježja djece predškolske dobi i analiza dobivenih rezultata te izrada globalnog, oparativnog i izvedbenog plana i programa
Sati: 20 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni: 15%

Kolokviji i priprema za kont. provjeru znanja
Pisanja 2 kolokvija na teme: pojam kineziologijske znanosti (1. kolokvij) i upravljanje kineziološkim procesima (2. kolokvij).
Sati:25 Udio u ECTS: 0,7 Udio u ocjeni:20%

Završni ispit: pismeni
Završni ispit realizirat će se putem pismenog ispita na pitanja koja se odnose na cjelokupno gradivo iz kolegija Kineziologija
Sati: 20 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni: 30%


Kontinuirano i završno vrednovanje obveza studenata/studentica:

Obveze studenata određuju se na nekoliko razina: početna razina pretpostavlja aktivnu participaciju studenata u svim načinima izvođenja nastave i usvajanja znanja (prisustvo na predavanjima, seminarima i radionicama).
Druga razina odnosi se na angažiranje studenata u domeni izvršavanja obveza iz opusa njegovog samostalnog rada ? izrada seminarskog rada, izlaganje, i pojašnjavanje seminarskog rada.
Treća razina obveza je u poticanju i jačanju istraživačke kompetencije ? izrada istraživačkog zadatka (mjerenje antropoloških obilježja, unošenje podataka i analiza rezultata). Sve razine obveza studenata povezane su s obveznim praćenjem i korištenjem predviđene literature.
Rad studenta na predmetu će se vrednovati i ocjenjivati tijekom nastave i na završnom ispitu. Ukupan broj bodova koje student može ostvariti tijekom nastave je 70, dok na završnom ispitu može ostvariti 30 bodova. Uvjet studentu da pristupi završnom ispitu je da tijekom predavanja, seminara i vježbi te pisanjem 2 kolokvija ostvari minimalno 40% od mogućih 70% kao preduvjet izlasku na završni pismeni ispit. Ukoliko studnet nije uspio skupiti 40% ne može položiti taj predmet već ga ponovno upisuje slijedeću akademsku godinu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Mraković, M. (1997). Uvod u sistematsku kineziologiju. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 2. Findak V., Metikoš D., Mraković M., Neljak, B., Prot, F. (2000). Motorička znanja 3. Findak, V., Metikoš, D., Mrakovi, M, Neljak, B. (1996). Primjenjena kineziologija u školstvu-NORME. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 4. Malacko, J.., Popović, D. (2000). Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Priština: Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini. 5. Pejčić, A (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi. Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Rijeci.
Preporučena literatura:
2. 1. Zbornici radova Ljetnih škola kineziologa Hrvatske 2. Kineziologija, Kineziloški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 3. Kinezilogija Slovenica Fakultet za šport Univerze u Ljubljani. Ljubljana 4. Pejčić, A. (2004). Motoričke aktivnosti i njihov značaj za razvoj antropoloških obilježja djece predškolske dobi. ERS. 6-7.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu