Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum II
Kratica: GP2-3PSOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 15(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. Sanja Šamanić
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj kolegija:
Brojalice i pjesme za djecu, te jednostavne melodije instrumentalne glazbe (primjerene za vokaliziranje) iz izbora relevantne literature, te samostalan izbor pjesama. Vježbe za savladavanje osnovne tehnike sviranja na instrumentu. Sviranje se odvija uz pjevanje
( abecedom, solmizacijom, neutralnim slogom , riječima).


1.1 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi ( v ) Školskih sati: 15 Udio u ECTS:_0,3_ Udio u ocjeni:_30_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenta pohađanje vježbi te aktivno sudjelovanje na nastavi. O prisustvovanju nastavi nastavnik će voditi evidencijski list. Pohađanje nastave obuhvaća 30% ECTS bodova. Ako student izostane više od 4 puta s nastave, gubi 5% ECTS bodova koji se odnose na pohađanje nastave i smatrati će se da nije izvršio svoje nastavne obveze. Aktivnost na nastavu nosi 10% ECTS bodova. Tijekom predavanja i vježbi student mora aktivno sudjelovati u nastavi što podrazumijeva : izvršavanje zadanih radnih zadaća i aktivno praćenje nastavnih zadataka (što podrazumijeva pjevanje i sviranje). Tijekom nastave mora odsvirati minimum 15 zadanih primjera i za svaki će dobiti 1% od ukupno 15% ECTS bodova.

Terenska nastava Sati (procjena): 5 Udio u ECTS: 0,1 Udio u ocjeni:_10_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Student je obvezatan pohađati nastavu, što znači i da je obvezatan prisustvovati svim oblicima nastave, a to uključuje i nastavu koja se izvodi izvan fakulteta odnosno terensku nastavu. Tijekom semestra biti će organizirana terenska nastava u vidu kazališne predstave ili koncerta na kojoj je student obvezatan sudjelovati. Svaki izostanak studenta sa terenske nastave rezultirati će oduzimanjem ECTS bodova ( ako su organizirane 2 predstave po 5%, ako je jedna 10% ECTS)

Ostali samostalni zadaci Sati (procjena): 8 Udio u ECTS: 0,3 Udio u ocjeni:_30_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Samostalni zadaci odnose se na glazbene primjere koji se na svakom satu zadaju studentima da ih pripreme za idući sat vježbi. Student je obvezatan izvesti minimum 15 primjera i za svaki će dobiti po 2% ECTS bodova. Nastavnik ocijenjuje preciznost i točnost izvedbe meloritmičkog primjera (1%) i vokalnu izvedbu istog (1%). U priručniku je pripremljeno 30 pjesmica za svaki semestar. Student može samostalno savladati i ostalih 15 primjera i svirati ih na satu vježbi. Na taj način je u mogučnosti dodatno povećati svoju konačnu ocjenu za kolegij.


Završni ispit: usmeni Sati (procjena): 4 Udio u ECTS: 0,3 Udio u ocjeni:_30_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenata da se uz literaturu i vježbe pripremaju za završni usmeni ispit. Završni usmeni ispit obuhvatiti će dimenzije kolegija koje su se obrađivale tijekom nastave vježbi. Student će praktično izvesti jedan glazbeni primjer u C-duru i jedan primjer u F-duru koji je u gradivu priručnika za Glazbeni praktikum II i ocijeniti će se preciznost i točnost vokalne i manuelne tehnike sa maksimum 20% bodova. Drugi primjer student će usmeno analizirati i izvesti "a vista" ( prvo izvođenje bez prethodne pripreme) i dobiti maksimum 10% bodova. Predviđeni minimum je da uspješno izvede samo dva primjera.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
5. Priručnik nastavnika (S. Šamanić) Banov, N.,(2006), Od brojalice do pjesme, Glazbena škola A. J. Matić, Rijeka Đefri-Bošnjak, V.,(2001), Ja volim pjesmu, pjesma voli mene, Centar za predškolski odgoj, Osijek
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Glazbeni praktikum I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu